HAMŘÍK, J. Měřicí cykly v řídicích systémech CNC strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Gregor, Lukáš

Autor nás v úvodní teoretické části práce seznamuje s principem NC a CNC strojů a možnostmi jejich programování. V návaznosti představuje nejrozšířenější řídící systémy a charakterizuje měřící cykly. Jsou zde uvedeny příklady využití a zmiňuje výhody a možné problémy při využití ve výrobě na CNC strojích. Tato část práce je vhodně členěná a umožňuje plynulé čtení. V praktické části se věnuje experimentální měření průměru zvoleného dílu s využitím měřícího cyklu dotykové sondy. Autor vhodně zvolil i další metodu měření pro ověření přesnosti. Bohužel, porovnání výsledků těchto dvou metod není v práci přehledně podáno. Experimentální měření bylo provedeno logicky, ovšem text v této části práce obsahuje překlepy a místy chybějící interpunkce způsobuje, že se text stává špatně čitelný. Větší pozornost mohlo být věnováno kapitole volba konkrétní součásti. Chybí zde zdůvodnění výběru součásti a měřícího cyklu, ale i absence obrázku součásti, který je pouze v příloze a nutí čtenáře listovat. V samotném závěru práce se autor zabývá podrobnou statistikou výsledků naměřených mikrometrem, která nesouvisí s tématem a je v práci nadbytečná. I přes některé nedostatky bych chtěl ocenit autorovu samostatnost a vypracování praktické části přes značná omezení spojená s pandemickými opatřeními. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce je zaměřena na řídicí systémy CNC strojů se zaměřením na možné způsoby jejich programování a ovládání. Součástí práce je experiment, při kterém byla vyrobena jednoduchá součást a následně měřena pomocí laserové sondy a ručně pomocí digitálního mikrometru. Oceňuji statistickou část, ze které student zpracoval grafy a formuloval závěry z měření, bylo by však vhodné pro rychlé porovnání dat vůči sobě použít stejné měřítko grafu. Bakalářská práce se opírá o celkem 14 knižních a elektronických zdrojů. V práci se vyskytují pravopisné chyby a překlepy. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132597