METELKA, D. Mise vícenásobně použitelné nosné rakety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Zikmund, Pavel

Název bakalářské práce studenta Dominika Metelky je "Mise vícenásobně použitelné nosné rakety". Práce je zpracována v anglickém jazyce. V první části práce je čtenář seznámen s technologiemi vícenásobně použitelných raket, jejich historií i současným stavem. Další kapitoly velmi přehledně a detailně popisují jednotlivé druhy těchto raket i možnosti jejich návratu na zem. Dále jsou uvedení i dva zástupci vícepoužitelných raket, kteří jsou teprve ve fázi vývoje. Tato první část je zapsána výborně a nemám k ní připomínek. Horší je to s druhou částí, která nese známky toho, že byla zpracována na poslední chvíli. Bylo by vhodné vypustit části výpočtu, které nakonec v simulaci mise nebyly použity. Výsledná mise sice byla vytvořena, ale už nezbylo dost prostoru pro její podrobný popis a zhodnocení výsledků, případně doporučení k další optimalizaci. Navzdory těmto připomínkám je třeba říci, že cíle práce byly splněny a celkový dojem z bakalářské práce zůstává dobrý. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Daněk, Vladimír

Bakalář si vytkl dosti náročné cíle. První, rešeršní, část bakalářské práce je zpracována velmi kvalitně jak po věcné stránce, tak co do požadovaného rozsahu. Autor velmi podrobně rozebírá nové trendy v raketové technice. Hlavní těžiště práce se zaměřuje na znovupoužitelné nosné rakety, jako jsou například vícenásobně použitelné rakety firmy Blue Origin Jeffa Bezose nebo SpaceX Elona Maska, které v současnosti dominují tomuto sektoru. Podrobněji se autor zaměřuje na úspěšně provozované rakety Falcon 9, které se vyznačují znovupoužitelnými prvními stupni nosné rakety. Této problematice se autor věnuje ve druhé části své bakalářské práce. V souladu s cíli bakalářské práce se pokusil teoreticky řešit průběh trajektorie letu prvního stupně nosné rakety až do fáze jeho oddělení s následujícím motorickým návratem na přistávací plošinu. Je zřejmé, že tento úkol byl jako téma na bakalářskou práci poněkud náročnější. Přes veškerou snahu, soudě podle předložené bakalářské práce, se autorovi nepodařilo prokazatelně a důsledně splnit v této části všechny vytčené cíle. Nicméně, oceňuji některé dílčí rozbory a samostatně prováděné výpočty. Chápu, že si autor jednotlivé fáze trajektorie musel do svého výpočtového modelu zjednodušit. Z popisu to však není zcela zřejmé. Postrádám také popis a kritický rozbor grafických výstupů výpočtů získaných v MATLABu. Autor v práci odkazuje na skript programu v MATLABu, který však v práci, bohužel, chybí. Leccos se dá vytknout skladbě této části bakalářské práce. Zcela nadbytečnou se jeví část kapitoly 6.1, kde autor řeší pouze vertikální vzlet, který nijak nesouvisí s plánovanou misí (odpovídající misi Falcon 9) řešenou v další části práce. Nesourodost textové části se objevuje v kapitole 6.2, která je jako celek věnována sestupné fázi a přistání rakety. Zde je vřazena podkapitola 6.2.4, která se naopak týká vzletu. Při obhajobě by měl autor vysvětlit jak vypadá skutečná mise, její fáze a jí odpovídající matematický model a výsledky řešení. Připomínky k práci: 1) Na str. 19, na obr. 6.1 je nesprávně zakótován 2.stupeň nosné rakety Falcon 9. 2) Na str. 26, na 16.řádku shora je uveden nesprávný přepočet stupňů na radiány. Číslo "pí" má být v čitateli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132761