HANDL, J. Mikrostruktura Mg-slitin zpracovaných technologií SLM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Nopová, Klára

Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem procesních parametrů metody SLM na výslednou porozitu Mg-slitiny AZ91D. Student přistoupil k tématu zodpovědně, obeznámil se se základními experimentálními metodami. Osvojil si práci v metalografické laboratoři, práci s mikroskopem a následné systematické zpracovávání dat, jejich interpretaci a srovnání se zahraniční literaturou. Během řešení experimentální práce prokázal schopnost pracovat samostatně a velice pečlivě. Práce je psaná čtivou formou, graficky je práce na velmi dobré úrovni. I přes drobné chyby a formulační nepřesnosti hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašáková, Kristýna

Předložená bakalářská práce na téma „Mikrostruktura Mg-slitin zpracovaných technologií SLM“ byla vypracována v celkovém rozsahu 55 stran. V rešeršní části bakalářské práce se autor zabývá výčtem technologií aditivní výroby se zaměřením na metodu SLM. Za drobný nedostatek teoretické stati považuji kapitolu věnovanou Mg a jeho slitinám, která je napsána velice stručně v rozsahu necelých 3 stran, přičemž právě Mg a jeho slitiny jsou předmětem předkládané práce. V experimentální části práce se autor věnuje posouzení vlivu procesních parametrů na relativní hustotu vzorků, kde v následné diskuzi autor hodnotí dosažené výsledky a porovnává je s literárními prameny. Nicméně některá autorova tvrzení jsou v rozporu s dosaženými výsledky. V práci se vyskytuje větší množství pravopisných chyb a další nedostatky plynoucí z autorovy nepozornosti, např. značení veličin procesních parametrů zavedených v teoretické části se neshoduje se značením stejných veličin v experimentální části. Zmíněné nedostatky nijak významně nesnižují celkovou kvalitu práce. Celkově proto bakalářskou práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě s výsledným hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132884