OLIVO, T. Mikro a nanokompozity ve strukturách kovových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Jan, Vít

Bakalářskou práci na téma " Mikro a nanokompozity ve strukturách kovových materiálů" vypracoval pan Tomáš Olivo velmi samostatně a vzhledem ke komplikovaným podmínkám v době omezeného přístupu na fakultu pouze jako teoretickou rešeršní práci. Hlavní těžiště práce je spíše v oblasti ex-situ kompozitů , čímž se práce poněkud odchyluje od původního tématu, nicméně in-situ mikrostrukturní kompozity jsou také zmíněny. Práce využívá prakticky výhradně cizojazyčné prameny a dokládá studentovu snahu pojmout téma práce i šířeji, než jak bylo zadáno. Bohužel omezení přístupu do laboratoří neumožnily práci doplnit i o experimentální část. Předložená práce splňuje obecné požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce v bakalářském stupni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Adam, Ondřej

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá popisem mikro a nanokompozitů, především se zaměřuje na podstatu těchto kompozitů a metody jejich výroby. Práce se nejprve věnuje krátkému shrnutí mechanických vlastností, které jsou pro kompozity důležité a uvádí určitá specifika pro jejich výpočet. Dále představuje vybrané typy matrice a zpevňující složky, které se u kompozitů běžně používají. Následuje popis různých mechanismů zpevnění, možných metod výroby klasických kompozitů a na závěr jsou popsány materiály, které lze vzhledem k jejich mikrostruktuře považovat za kompozitní materiály. Celkově je zaměření práce poměrně široké, kdy kromě popisu kompozitních materiálu je část práce věnována také teoretickému rozboru mechanických vlastností a mechanismů zpevnění. Nicméně rozložení kapitol působí spíše nahodile a jednotlivá témata na sebe příliš nenavazují. Hlavním nedostatkem práce je zcela chybějící diskuse nebo alespoň autorův osobní názor na popisovanou problematiku. Práce obsahuje navíc množství překlepů a formálních chyb, tou největší je že několik převzatých obrázků a tabulek není řádně ocitováno. Seznam použité literatury a s tím související citování v textu navíc nepodléhá žádnému z doporučených systémů řazení, kdy citace nejsou číslovány ani podle výskytu v textu, ani podle abecedního řazení použité literatury. Závěrem konstatuji, že práce splnila zadané cíle a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením "D" (uspokojivě).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 132977