FRIDRICH, J. Současné UAS a možnosti jejich aplikace do komerčního prostoru v Evropě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosecký, Slavomír

Bakalářská práce splňuje všechny požadavky zadání a poskytuje čtenáři - studentovi oborů Provoz letadel a Profesionální pilot - ucelený přehled o současném stavu v technice a legislativě bezpilotních zařízení, používaných v civilních službách. Je uspořádána metodicky, graficky přehledně a v podstatě bez stylistických a gramatických chyb. Může dobře posloužit jako doplňující studijní pomůcka pro studenty výše jmenovaných oborů studia na VUT/FSI. Hodnotím tuto BP stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlebek, Jiří

Předložená bakalářská práce popisuje problematiku současného stavu a uplatnění bezpilotních systémů v komerčním provozu evropského vzdušného prostoru. Práce v celkovém rozsahu 54 stran je rozdělena do šesti kapitol . Dané téma je v současné době vysoce aktuální a student provedl zkoumání daného tématu jak z pohledu historie, tak z pohledu současného legislativního rámce a závěrem navrhl možné začlenění provozu bezpilotních systémů do komerčního provozu. Za velmi zdařilou považuji část věnující se legislativě a požadavkům kladeným na provoz UAS v jednotlivých kategoriích. Část věnovaná požadavkům na technické vybavení UAS pro začlenění do stávajícího civilního provozu je pojata poněkud stručněji, což je dáno zaměřením dosavadního studia autora, avšak toto nesnižuje celkovou kvalitu samotné práce. Autor se bohužel nevyhnul některým formálním nedostatkům (např. nevhodné odsazení a rozvržení textu, řádkování, mezery, seznam zkratek), rovněž uvádění citací neodpovídá zcela požadavkům doporučené normy. Přes výše uvedené nedostatky je práce zpracována přehledně a splňuje vytyčené cíle zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 133193