BLÁHA, P. Návrh konstrukce jednoúčelového manipulátoru pro automatickou výměnu nástrojů s třívačkovým generátorem pracovního cyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Zdeněk

Cílem práce bylo ověřit možnost kinematického a konstrukčního řešení třívačkového manipulátoru pro automatickou výměnu nástrojů (AVN) podle schématu, které bývá častým příkladem mechanického a značně komplikovaného principu AVN v robotické literatuře. Diplomant se úkolu od počátku velmi aktivně ujal, prokonzultoval s vědoucím práce několik variant řešení a v dalším průběhu s vedoucím svou rozpracovanou práci konzultoval. Jeho řešení se ukázalo být kreativní a konstrukčně propracované. Upustil od literární předlohy, vyznačující se řadou mechanických převodů lineárního pohybu na rotační v systému pastorek-hřeben a nahradil to vlastním řešením. Výsledkem je zajímavé, dosud nikde nepublikované řešení, které v plném rozsahu splnilo cíl zadání. Práce je vhodně doplněna kinematickými animacemi pohybů navržených mechanismů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce je v některých částech poměrně stručná. Například úvodní rešerše tak rozsáhlé problematiky jako je AVN v rozsahu 1,5 strany není dobrou vizitkou. Jak v zadání, tak i v samotné práci je několikrát zmíněno, že obsahem práce je i konstrukce manipulátoru, potřebná výkresová dokumentace atd. Konstrukční řešení manipulátoru, který je bez skříně, uložení pák končící volně v prostoru a zajištění vaček a ozubení na hřídeli, kde je požadováno bezvůlové uchycení, jsou realizovány perem a segerovkou, má opravdu velké rezervy. Otázkou je i praktičnost návrhu z hlediska rozměrů celého mechanismu. Práce obsahuje velké množství rovnic, ale bez jakéhokoliv dosazení a výsledků. Aby čitatel práce zjistil potřebné informace je nucen si nainstalovat Matlab a spustit skript z přílohy. Toto není příliš komfortní řešení a pro čtenáře, kteří nemají možnost užít Matlab postrádá zcela význam. Přes uvedenou kritiku je nutné kladně ohodnotit, že autor v rámci řešení odvedl velký kus kvalitní práce a to jak při zjišťování drah jednotlivých vaček, tak i při vytváření skriptu pro Matlab a simulaci mechanismu v Adamsu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 129444