HORYNOVÁ, M. Únavové charakteristiky hořčíkové slitiny AZ31 po korozní degradaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležal, Pavel

Diplomová práce Miroslavy Horynové se zabývá problematikou hodnocení cyklické odezvy hořčíkové slitiny v litém stavu a po korozi v solné mlze. Studentka pracovala samostatně, případně dle pokynů vedoucího práce. Zvládla značně rozsáhlou problematiku, kvalitním a účelným způsobem využila celou řadu literárních zdrojů a pramenů při zpracování rešeršní části práce. Autorka diplomové práce prokázala svou samostatnost v prováděných experimentech a její práce přinesla velké množství experimentálních dat, která zhodnotila v diskuzi výsledků. V rámci zaměření své závěrečné práce se studentka podílela na řešení projektu GAČR 101/09/P576, řešení výzkumných úkolů centra MSM 1M0556, projektu mezinárodní spolupráce MEB 0810122 i projektu FRVŠ. Výsledky práce prezentovala na mezinárodních konferencích a je spoluautorkou několika publikací. Diplomová práce svým rozsahem, kvalitou a velmi dobrou úrovní zpracování prokazuje schopnost studentky samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Doporučuji tedy práci Miroslavy Horynové přijmout k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lukáč, Pavel

Velmi oceňuji komplexní přístup k řešení zadání diplomové práce. Diplomantka zvládla několik metod od určování parametrů mikrostruktury (použitím světelného mikroskopu,REM,fraktografie) až po získání makroskopických únavových charakteristik (v nízko- i vysokocyklové oblasti). Únavové chování studovala i po korozní degradaci. Šlo nejen o časově náročné úkoly, ale diplomantka prokázala zručnost. Výsledky korelovala s modely uváděnými v literatuře. Získala originální výsledky vhodné k publikaci v mezinárodních časopisech. Prezentace - jak písemná, stylistická, tak grafická (53 obrázků, grafů, 15 tabulek a 3 přílohy obsahující fotografie mikrostruktury, lomových ploch) - je na vysoké úrovni. Našel jsem jen drobné chyby, překlepy, zejména v seznamu literatury. Chtěl bych zdůraznit, že získané výsledky mají význam pro pochopení procesů únavy hořčíkových slitin. Současně jsou využitelné i technické praxi - hořčíková slitina AZ31 je hodně využívaná. V poslední době se objevily články, ve kterých se uvažuje o uplatnění modifikované slitiny AZ31 v biomedicínské oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 40880