POLÁŠEK, O. Metrologické charakteristiky měřícího ramene Hexagon Absolute Arm 83 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá metrologickými chrakteristikami měřícího ramene Absolute Arm. Cílem bylo spočítat vhodnost měřícího systému a procesu na zvoleném etalonu. Práce je z teoretického hlediska dobrá, jen mohly být více popsány klasické CMM a porovnány s přenosnými. To je pouze zlehka popsáno v úvodu. Vlastní výpočty jsou přehledné a srozumitelné. Stejně tak i výsledky. Jediná výtka směrem k autorovi je až příliš malá konzultace, kdy samotná podoba práce byla i pro mne samotného překvapením. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sámelová, Vendula

Cíle, které byly stanoveny v zadání DP jsou v zásadě splněny. V kontextu požadavků zadání bych jen doplnila, že kapitola pojednávající obecně o mobilních měřicích systémech je zbytečně předimenzovaná. Považuji za vhodné zařadit rameno mezi používané mobilní CMM (z hlediska oblasti použití, nebo dosahované přesnosti), ale nebylo třeba pojmout kapitolu tak obšírně. Pokud je ovšem kapitola zpracovaná v takovém rozsahu, bylo by vhodné také zařadit i mobilní 3D skenery, které jsou také CMM a jsou v dnešní praxi využívané ve značném rozsahu (oproti například válcovému CMM). V další části práce jsou uvedeny také skenovací 3D měřicí ramena a s těmi jsou tyto systémy porovnatelné ve velkém rozsahu. Objem kapitoly by bylo vhodnější využít pro podrobnější popsání samotného systému měřicích ramen. Informace o měřicím rameni jsou v zásadě katalogové. Bylo by vhodné lépe popsat i konstrukci ramen a technologický princip snímání. O průmyslovém segmentu použití měřicích ramen je zde velmi málo. Alespoň by bylo vhodné více rozvést využití modelu Compact, a to hlavně v porovnání se stacionárními CMM. Kapitoly týkající se popisu metod vyhodnocování vhodnosti MS se mi zdají odpovídající. Problematiku VDA 5 pan bakalář zvládnul a snažil se v rámci možností vhodně aplikovat a oceňuji také poznámku ohledně terminologie v českém překladu normy. V průběhu čtení vlastního řešení vyvstala celá řada otázek, ale většinu dokázal student relevantně zodpovědět již ve vlastním řešení. Při řešení oceňuji využití znalostí ze cvičení. Příloha E se mi zdá dobře zpracovaná. Ukázku statistického hodnocení, bych ocenila i ve vlastním textu, alespoň pro jeden prvek. Diskuse a závěry odpovídají řešení a soudně zhodnocují výsledky. Jednoznačně slabé místo řešení je volba etalonu, který nebyl etalonem. Rozumím, že možnosti byly omezené, ale nechce se mi věřit, že by se tato věc nedala řešit hned ve chvíli, kdy student zjistil, že není možné uvedený díl prohlásit za etalon. Volba etalonu by jistě zabrala nějaký čas (tedy včasné řešení DP) a řešitelné by to bylo i v rámci laboratoře OKSB. Formálně bych vytkla velmi slabý, nevypovídající abstrakt, horší zpracování obrázků a seznamy na konci DP by mohly být na samostatných stranách. Postup i rozsah řešení práce jsou adekvátní a práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132358