PAPAJ, L. Modernizace zkušebních stanic R-mat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

Řešení diplomové práce významným způsobem ovlivnilo a rozšířilo experimentální možnosti Laboratoře kontaktní únavy Ústavu konstruování. Zásadním přínosem modernizace stanic R-mat je omezení vlivu zkušeností obsluhy na nastavení a vyhodnocení zkoušky a možnost archivace digitálních dat pro případné další zpracování. Pro spolehlivou interpretaci výsledků experimentů je užitečné i zapojení dalších diagnostických metod – akustické emise a termodiagnostiky. Za zmínku stojí i celková repase funkčních i vzhledových prvků zkušebních stanic. Práce obsahuje vývojové, konstrukční i další oblasti, na které navazuje následné ověření funkčnosti modernizovaných stanic. Součástí textu je i vypracování základního návodu pro obsluhu. Určitým handicapem v závěru řešení práce však byla časová náročnost původně plánovaných ověřovacích experimentů, které se již nepodařilo realizovat v plném statisticky významném rozsahu z důvodu omezeného přístupu do laboratoří VUT v Brně na přelomu roků 2020 a 2021. Hlavní i dílčí cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dočkal, Aleš

Předložená diplomová práce se zabývá modernizací zkušebních stanic R-mat, určených pro testy kontaktní únavy na ÚK FSI VUT v Brně a navazuje na předchozí rekonstrukce stanic Axmat realizované v minulosti. Cílem je návrh elektronického řízení stanic, konstrukční úprava umožňující implementaci akustické emise (AE), návrh řídícího a vyhodnocovacího SW a ověření provedených úprav. Diplomová práce má poměrně široký záběr, zřejmě proto obsahuje často až přílišná zjednodušení nebo nepřesnosti, zejména v rešeršní části (viz. např. kapitola 2.2). Naopak řadu následujících kapitol lze podle mého názoru zestručnit nebo sloučit. Množství textu s sebou nese i více překlepů, což ale nebrání srozumitelnosti. Oceňuji odladění řídícího SW s ukládáním naměřených dat a vytvoření vyhodnocovacího skriptu v SW Matlab, zdokonalení krytování i celkovou renovaci stanic. Některým zmíněným nedostatkům jsou věnovány otázky níže. I přes uvedené výhrady splňuje předložená práce požadavky zadání a dokládá schopnost diplomanta samostatně řešit složité technické úkoly, interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132860