VALÁŠEK, D. Stanovení mechanických charakteristik povlaků impulsní excitační metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Válka, Libor

V diplomové práci je řešena problematika určování modulu pružnosti v tahu povlaků pomocí impulsní excitační metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V teoretické části práce se autor, kromě stručného popisu v praxi nejčastěji používaných metod přípravy povlaků, zabývá principy, na nichž je založena impulsní excitační metoda a rozborem několika existujících modelů pro výpočet elastických charakteristik povrchových vrstev. Praktickou část práce tvoří popis experimentálních materiálů a provedených experimentů. Závěrečné kapitoly jsou věnovány diskuzi získaných výsledků. Pan Bc. Daniel Valášek prokázal schopnost pracovat samostatně nejen na úrovni teoretické při studiu odborné literatury, ale i praktické při realizaci experimentální části práce a hodnocení získaných výsledků. Práce je logicky členěna, velmi dobré je i její formální zpracování. Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řehořek, Lukáš

Předložená práce na téma „Stanovení mechanických charakteristik povlaků impulsní excitační metodou“ je vypracována v předepsaném rozsahu pro diplomovou práci. Práce se zabývá impulsní excitační metodou měření modulu pružnosti a zejména jejím využitím ve stanovení modulu pružnosti vrstev nástřiků vytvořených metodou cold spray. Tato myšlenka je inovativní a má velký potenciál pro další výzkum. Práce má přehlednou kompozici a po grafické stránce je pečlivě upravená s minimem gramatických chyb. Po formální a stylistické stránce je práce kvalitní. V teoretické části práce jsou přehledně popsány základní principy metody Cold Spray, impulsní excitační techniky a také jsou zde shrnuty modely pro výpočet modulu pružnosti pro případ vrstevnatých kompozitů na jejichž základě je poté proveden výpočet modulu pružnosti vrstvy. Experimentální část je uspořádána logicky a je z ní patrná schopnost studenta samostatně zpracovávat výsledky a interpretovat je. Po grafické stránce jsou výsledky zpracovány kvalitně a grafy jsou čitelné a přehledné. Je zde zpracován odhad modulu pružnosti v tahu vrstvy tvořené čistou mědí na substrátu hliníkové slitiny EN AW-5083 H111. Student zpracoval celkem pět modelů určených pro odhad modulu pružnosti vrstvy a z výsledků je patrné, že by tato metoda mohla být použitelná v praxi. Bohužel práce postrádá více potřebných experimentů (měření pórovitosti, tvrdosti, ověření modulu pružnosti indentací apod.) pro důkladné prověření myšlenky, které však nebylo možné provést z důvodu vládních restrikcí. Celkově je práce kvalitní a dostatečného rozsahu bez větších formálních chyb a na vysoké úrovní. Hodnotím ji jako velmi dobrou a z tohoto důvodu ji doporučuji k obhajobě. Otázky: 1. Proč byla pro srovnání jednotlivých modelů vybrána hodnota pro kompaktní měď a ne hodnoty uvedené například v literatuře. 2. Jak ovlivní modul pružnosti vrstvy její porozita, popřípadě kvalita rozhraní substrát / nástřik? 3. Jaké jiné experimentální metody lze použít pro ověření modulu pružnosti povlaku či nástřiku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 132924