KOUŘIL, Č. Úprava bělící technologie při výrobě buničiny z jednoletých rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunert, Vojtěch

Diplomová práce pana Kouřila se zabývá možností úpravy současné bělící sekvence ve výrobě buničiny z jednoletých rostlin ke zvýšení účinnosti samotného procesu a zvýšení kvality výsledného produktu. V teoretické části je popsána výroba papíru a buničiny a je zadefinován samotný proces. Na základě současného stavu a možností jsou určeny a popsány jednotlivé vlivy, které jsou v následném textu rozvedeny do širších souvislostí. Praktická část se zabývá jednotlivými vlivy otestovaných v laboratoři v dílčích experimentech. Z výsledků jednotlivých experimentů (laboratorní měření) a určení dílčí efektivity procesu a s přihlédnutím k současné BAT technologii, byly nadefinovány jednotlivé sekvence k ověření získaných výsledků a trendů. K tomu byly vypracovány tři sekvence k porovnání dvou navrhovaných úprav vůči současnému stavu (Experiment 1). Na základě získaných výsledků byla spočtena hmotnostní bilance a také ekonomické zhodnocení. Diplomová práce navrhuje úpravy proveditelné v krátkodobém časovém horizontu a uskutečnitelné v rámci dílčích odstávek provozu. Cíle práce byly splněny bez výhrad. Oceňuji zejména samostatnost při vypracování diplomové práce, její komplexnost a pravidelné využívání konzultací. Práci hodnotím kladně, navrhuji známku A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Touš, Michal

Diplomová práce se zabývá úpravou bělícího procesu při výrobě buničiny za účelem snížení nákladů na provoz. Autor v úvodních kapitolách představuje proces bělení a dále uvádí poznatky z rešerše k daném tématu. V následující části autor popisuje experimenty a jejich výsledky a dále uvádí bilanční výpočty, na jejichž základě pak vyhodnocuje porovnávané varianty změn v procesu. Úvod je zpracován v adekvátním rozsahu, a i rešerše obsahuje relevantní informace pro zamýšlený účel. Uvítal bych větší důraz na označení a pojmenování fází v bělícím procesu. Charakter předmětného procesu pro autora znamenal provedení nemalého počtu experimentů, což je vždy náročná činnost. Je škoda, že autor více nezapracoval na textu k provedeným experimentům. Dle mého názoru měl více vysvětlit svůj přístup k návrhu testů, kde v několika situacích chybí zdůvodnění volby hodnot. Dále pak mám výhrady k hodnocení výsledků. Z textu totiž plyne, že výsledky jsou spíše hodnoceny na základě dojmu. Hned první výsledkový graf na obrázku 33 a tabulka 8 naznačují, že efekt teploty či soudržnosti („consistency“) nemusí být významný, ačkoliv v textu jsou oba efekty hodnoceny tak, že nějaký vliv mají. Dále se u zmíněného grafu projevuje interakce faktorů, ale v textu zmíněna není, a místo toho jsou hodnoceny oba efekty nezávisle jeden na druhém. U bilančních výpočtů jsem nezaznamenal jakékoliv nedostatky. Pro čtenáře by však bylo vhodné do schématu doplnit označení proudů pomocí symbolů i s vyznačením známých a neznámých hodnot, které je třeba bilancí spočítat. Výpočet v MS Excel je přehledný a po grafické stránce velmi zdařilý. Celkově se jedná o přínosnou práci s výborným potenciálem pro využití v praxi. Experimenty dávají cenné informace a na jejich základě lze zřejmě dosáhnout významných úspor. U experimentů bych však zároveň očekával důslednější přístup k hodnocení (i k plánování). Věřím, že diplomant toto při obhajobě dostatečně vysvětlí a potvrdí udělené hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132975