CHABADA, M. Návrh křídla letounu UAV v kategorii do 600 kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Jebáček, Ivo

Práce byla zaměřena na návrh křídla UAV letounu vycházejícího z hornokřídlé varianty obdobného letounu. Proto se student zaměřil na změny stávající konstrukce a návrh nádstavce křídla včetně jeho uchycení. Práce se dostala do značného skluzu zejména z důvodu nepříznivé covidové situace ve firmě, která díky onemocnění nebyla schopna dodat základní vstupní data pro výpočet zatížení a proto student řadu prací prováděl těsně před odevzdáním. Přesto je práce plná informací, zejména z oblasti vrstvení tkanin, materiálových charakteristik, které si student musel zjistit a také z oblasti konstrukčního návrhu. Práci by slušelo trošku lepší uspořádání, přesto ale splňuje všechny požadavky zadání. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dubnický, Lukáš

Diplomová práce se zabývá návrhem křídla a to od stanovení zatížení, přes konstrukci až po pevnostní kontrolu. Křídlo je pro UAV variantu letounu TL-3000, tj. vzpěrový hornoplošník. Autor zařadil nad rozsah zadání rešerši konkurenčních typů, avšak z nějakého důvodu do ní zařadil konkurenci původní civilní verze. K částem věnujícím se umístění palivových nádrží, volbě dělení křídla, volbě materiálu a výpočtu obálek letových zatížení mám jen drobné výtky. V práci však mohlo být vysvětleno, proč hmotnostní konfigurace UAV předpokládají posádku, nebo proč vysoce překračují limit pro zvolený předpis UL-2. Zásadní výtkou k práci je absence použitého výpočetního modelu křídla, podle kterého se stanovily vzájemné vazby trupu, křídla a vzpěry, tj. okrajové podmínky pro výpočty. I v důsledku toho pak chybí výpočet statické rovnováhy křídla a vzpěry. Síla ve vzpěře je spočtena chybně a práce neuvádí původ použitého vztahu ani odvození (str. 44). Rovněž vliv centráže letounu je do výpočtu zaveden chybně (str. 44). Nejednoznačnosti výpočetního modelu lze rovněž přičíst nevhodnou volbu okrajových podmínek při kontrole vzpěry křídla na ztrátu vzpěrné stability pro režim letu na zádech (str. 51). Na mnoha místech chybí vysvětlení předpokladů a zjednodušení použitých při výpočtech. Naopak je třeba vyzdvihnout, že student pojmul obecné zadání velmi obšírně a v každém bodě cílů nešetřil rozsahem řešení (26 hmotových konfigurací, 23 letových případů zatížení, 7 řezů křídla). Celek však působí nesourodě, teorie do výpočtů vstupuje místy až neúčelně (str. 63). Za přínosnější s ohledem na použitelnost výsledků a povahu diplomové práce, bych považoval důkladnější přípravu výpočetního modelu a následné předvedení výpočtu pro 1 konfiguraci a případ zatížení případně s uvažováním centráže letounu. Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 133195