PECHÁČEK, M. Efektivita vícestrojové obsluhy ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

V průběhu zpracování diplomové práce se diplomant zajímal o všechny dostupné informace související se zadáním a byl iniciativní a pracoval samostatně. K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. Vzhledem k tomu, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byl připuštěn k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Videcká, Zdeňka

Diplomová práce se zaměřuje na aktuální téma, které souvisí s automatizací výroby, a to dopadem vícestrojové obsluhy na ukazatel plnění norem a náklady. Jedná se o obtížně řešitelné téma pomocí analytických metod zejména v zakázkové výrobě. Analytická část obsahuje popis CNC strojů, detailně zpracované výkazy práce, layout výrobní haly, vzdálenosti mezi pracovišti, prostoje a analýzu nákladů. Řešení uvedené v návrhové části je zaměřeno na vybraná pracoviště, u kterých byla měřena data a následně stanoven koeficient vícestrojové obsluhy a byla stanovena norma pro konkrétní operace. Dále byl vyhodnoceny náklady a prostoje vznikající z důvodu vícestrojové obsluhy. Důležitou součástí návrhu pro oblast vícestrojové obsluhy jsou i doporučení uvedená v kap. 4.6. Výsledky diplomové práce je možné využít jako podklad pro operativní řízení výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 131721