KLAPKOVÁ, A. Návrh zavedení nové formy řízení do vybrané části výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce vykazuje zájem diplomantky o řešenou oblast, její pečlivost ve vyjadřování i k nutnosti samostatného přístupu k řešení i zpracování v době distanční formy studia. Při vlastní obhajobě, aby měla diplomantka zaujmout stanovisko k otázce možného přístupu k návrhu změn u dalších pracovišť a přípravy řízení výrobního procesu v období úplné digitalizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Návrh nového systému zadávání výrobních úkolů na konkrétní výrobní pracoviště výrobní linku ve vztahu k velikosti zásob pro vytvoření přidané hodnoty zákazníkovi byl v celém rozsahu splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup řešení vycházel z podrobné znalosti výrobního layout, dané technologie zpracování vybrané součásti i metody pro zadávání úkolů na pracoviště výrobní linky s ohledem na přípravu k provedení operace na lince, tedy zásob a její potřeby k provedení dané operace.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Všechna potřebná data a propočet pro zavedení kanbanu až na pracoviště byly velmi podrobně zpracovány a detailizovány pro každou operaci a její potřebu zásob k provedení operace. Na tomto základu proveden výpočet Kanban karet se všemi přínosy k průběhu výrobního procesu a jeho řízení.
Praktická využitelnost výsledků A Navržený postup se stane modelem pro použití u dalších výrobních pracovišť a povede u každé činnosti tvorbě hodnoty pro zákazníka jak interního, tak externího.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná i jazyková úroveň dokumentuje dobrou znalost diplomanty prostředí řešení i možnosti realizace teoretických přístupů při návrhů změn zadávaných výrobních úkolů. Práce splňuje všechny požadované formální náležitosti odborné práce vysokoškolského magisterského studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Přístup ke zpracování předložené práce a tím naplnění cílů je použito jak knižních odborných zdrojů, tak i internetových a samozřejmě podnikových. Způsob práce vede k poznatku, že diplomantka ctí duševní vlastnictví autorů i formy citací.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petřík, Tomáš

Studentka se aktivně a samostatně podílela na projektu KANBANu ve firmě. Sama si zajistila spoustu materiálů, ať firemních nebo práce ze zdroji. Studentka má dobrou terminologii a přečetla doporučené "lean" knížky. Pomáhala prezentovat simulaci KANBANu pro pracovníky IMI.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 131863