PLÁTENÍK, J. Podnikatelský plán na založení fitness centra ve městě Kuřim [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v podobě vytvoření ekonomicky realizovatelného a životaschopného podnikatelského plánu zpracovaná na dobré úrovni. Otázka č. 1: Jaká je konkurenční výhoda nově zakládaného fitness centra oproti stávajícím konkurentům ve spádové oblasti (Kuřim - 15 km)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na hlavní cíl, v podobě ekonomické realizovatelnosti podnikatelského záměru, zpracovaná na dobré úrovni. Výsledky analýz podporují záměr na založení fitness centra ve vybrané lokalitě. Autor v práci dodržuje nastavené cíle v souladu s teoretickou, analytickou a návrhovou části práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci jsou použity jak standardní analytické metody se sběrem sekundárních dat pro zhodnocení prostředí, tak i primární sběr dat prostřednictvím kvalitativního výzkumu u potencionálních zákazníků. Bohužel kvalitativní vzorek neodpovídá majoritní věkové struktuře obyvatelstva ve městě Kuřim a nepokrývá sociální status. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému je na dobré úrovni. Autor v práci dodržuje postupy řešení a metody, které jsou stanoveny v metodice práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na dobré úrovni. Zvlášť chválím detailní popis životního stylu a vztahu k pohybovým aktivitám Čechů v rámci analýzy sociálních faktorů a ekonomický vývoj fitness center v období pandemie. U technologických faktorů bylo na místě zvažovat i změny chování zákazníků vlivem pandemie. Výtku mám k tabulce č. 15 - 16, kde není jasné k čemu se popis vztahuje (v textu chybí odkaz na tabulky). Nicméně, závěry z provedených analýz jsou vztaženy a diskutovány ve vztahu k vybrané oblasti podnikání.
Praktická využitelnost výsledků C Práce je s ohledem pro praxi reálně použitelná pro spuštění podnikání v dané oblasti za předpokladu jasně definované konkurenční výhody. Cíle v podnikání nejsou dostatečně uchopeny SMART principem a taktéž postrádám jejich propojení na metriky stanovené v business modelu. Cenová politika nezohledňuje "rentabilní" segmenty a rozdíl mezi cenou pro "studenty a dospělí" činí sto korun. Ve finančním rozpočtu není zahrnuto pojištění podnikání, které autor slibuje, výdaje na rekonstrukci dle obrázku prostor jsou podceněné. Dále bude záviset na průběhu současné situace vládních restrikcí a rychlosti očkování v době Coronaviru, které můžou oddálit spuštění činnosti a negativně ovlivnit plán akcí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Autor práce používá adekvátní terminologii a odbornou jazykovou úroveň na dobré úrovni až na výjimky (např. "hrozba náhražek", str. 15, "vylepšit matici SWOT", "fitko", "propagační věci" apod.). Výtku mám k formátování respektive vizualizaci obrázků, které jsou nečitelné (např. str. 13, obr. 2, obr. 3 apod.), formátování tabulek č. 24 a 25, v návrzích drtivá většina tabulek), užití odrážek v textu pravděpodobně omylem (str. 31, • Hodnocení faktorů) a gramatických chyb (např. str. 29 "Shrnutí Dále by bylo", "do 3. Nejrentabilnější skupiny.").
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků z provedení primárního výzkumu sběru dat u potencionálních zákazníků.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kruntorádová, Markéta

Zaměřením jde o závěrečnou práci na běžné téma. Autor využívá při jeho zpracování obecně známých metod a postupů. Při jeho řešení prokázal teoretické i praktické znalosti a schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce je logicky uspořádaná, přehledná a srozumitelná. Výsledky je možné využít pro danou situaci. Závěrečná práce je zpracovaná standardním způsobem a nepatrné nedostateky ve formální úpravě neovlivňuje výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 133017