ŠLÉGLOVÁ, M. On-line marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Diplomová práce je zaměřená na on-line marketingovou komunikaci vybraného e-shopu. Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření on-line marketingové komunikace jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Autorka použila relevantní metody pro sběr dat. Pro analýzu dat použila vhodné statistické metody. Autorka dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. U SWOT analýzy by bylo přínosné určit prioritu jednotlivých bodů například pomocí metody párového srovnání. Navrhovaná řešení jsou konkrétně definována a obsahují finanční rámec, časový harmonogram, personální zajištění a analýzu rizik. Pravděpodobnost v analýze rizik musí být vyjádřena hodnotami mezi 0 a 1. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Analýza rizik by měla být spojena s implementací jednotlivých návrhů. Citační norma je dodržena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti online marketingové komunikace značky Pěkný domov shop. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Návrhová část obsahuje praktické návrhy využitelné v eshopu, které mohly být ale detailněji zpracovány, viz výše v posudku. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1. Mezi návrhy uvádíte zapojení influencerů, máte představu o nějakou možném influencerovi, který by byl vhodný pro Váš eshop, a případně proč? 2. V návrzích uvádíte zavedení věrnostního programu, který využívá i konkurence eshopu, str. 61. V čem by byl Vámi navržený věrnostní program odlišný od konkurenčních a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Stanovený cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody. Analýza SLEPT vzhledem k tématu práce nebyla nutností. Naopak chybí detailnější srovnání konkurence s plánovanými návrhy. Chybí shrnutí SWOT analýzy, jak je uvedeno v teoretické části. Výzkum je v práci uveden, jen chybí vymezení jeho cíle a přehledné shrnutí hlavních jeho výsledků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Nicméně návrhy mohly být mnohem detailněji zpracovány. U rizik by bylo vhodné uvést možnosti jejich eliminace a chybí detailnější vymezení přínosů návrhů.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce využívá standardního členění do kapitol, jen řazení v teoretické a analytické části mohlo být nejdříve uvedením analýz makro, pak mikro prostředí, včetně marketingového mixu. V práci je občas uvedeno jiné písmo (např. str. 32) a některé kapitoly jsou omylem číslovány 2x, např. str. 61.
Práce s informačními zdroji C Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány. Jen v návrhové částí zdroje nejsou vždy uvedeny.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 133166