FIALOVÁ, P. Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Diplomová práce se zabývá zlepšením procesu výběru a adaptace nových pracovníků. Teoretická část je rozsáhlá a dobře zpracovaná (zde mi z formálního hlediska trochu vadí nadpisy kapitol na konci některých stran v celé práci). Je škoda, že diplomantka v této části hojně využívala přímých citací, ocenil bych více i vlastní poznámky a komentáře. Podobně podrobně je popsána i zkoumaná organizační jednotka. Rozhovor s vedoucím zaměstnancem je stručný (i stručně shrnutý v analytické části), přepis je přítomen v přílohách. Vzorek všech 19 je na zvážení, zdali nemělo být i u nich využito metody rozhovoru, oceňuji nicméně rozdělení na dva dílčí dotazníky pro současné zaměstnance (i když z textu není zcela patrné, jak se dvě skupiny – zaměstnanci a mentoři – překrývají). Otázky v dotazníku jsou vhodně formulovány v souladu s teorií práce a cílem. Rovněž návrhová část je zpracována na dobré úrovni (i když u některé části – Snížení stresových faktorů či Kontrola průběhu adaptace vedoucím pracovníkem – vnímám pouze jako doplňkové a diplomantka se jim příliš nevěnovala). Nechybí pak ekonomické zhodnocení návrhů a základní časový harmonogram. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Martina, Strnadová

Diplomová práce je zpracovaná na vysoké odborné úrovni. Cílem této práce bylo na základě provedené analýzy současného stavu navrhnout možné zlepšení procesu výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části autorka shrnula celou personální práci z oblasti výběru stabilního zaměstnance, včetně adaptačního procesu, firemní kultury, odměňování a péče o zaměstnance se zaměřením na veřejnou správu. Také se zamyslela nad generačním složením uchazečů o práci a jejich přínosů pro organizaci. Autorka se snažila o aplikaci uvedené teorie do své analytické části, což se jí do značné míry povedlo. Velmi dobře zanalyzovala a popsala stav ve vybrané společnosti, a za pomoci cíleného rozhovoru a dotazníkového šetření se jí podařilo odhalit slabá místa v organizaci. Navrhla celkem 9 možných zlepšení, která by mohla vést k efektivnější práci s novými i stávajícími zaměstnanci, a také i k profesionálnějšímu přístupu k zaměstnancům a jejich potřebám. Ve své práci uvedla, že největší výhodou těchto návrhů je minimální finanční zatížení, s čímž lze souhlasit. Zpracování diplomové práce splnilo očekávání vytyčeného hlavního i dílčího cíle a navržené změny ke zlepšení je možno považovat za přínosné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 133324