JUŘIČKA, M. Analýza a návrh reportingu reálných nákladů materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Lukáš

Kladně hodnotím komplexnost řešení. Jaké další kroky plánuje společnost SAP v oblasti reportingu nákladů na materiál? Jaká je časová náročnost implementace navrhovaného řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koch, Miloš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 133627