BUGÁROVÁ, D. Využití interního personálního marketingu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti interního personálního marketingu společnosti. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře využitelné ve společnosti, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí společnosti autorkou práce. Oceňuji velkou osobní angažovanost autorky při zpracování uvítací brožury pro nové zaměstnance, která představuje jednoznačně přínos pro jejich rychlejší orientaci a adaptaci. Takto zpracovaná brožura by mohla sloužit jako možný vzor i pro další společnosti, které ji dosud neimplementovaly. Diplomantka pracovala samostatně, velmi aktivně a s velkým zájmem o problematiku. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1. Prezentovala jste své návrhy společnosti, pokud ano, jak je na jejich realizaci nahlíženo?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Diplomantka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody. V práci byl využit i velmi dobře zpracovaný kvalitativní výzkum a detailní analýza konkurence.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy vycházejí z provedených analýz, včetně výzkumu, a odpovídají současné situaci podniku. Uvítací brožura pro nové zaměstnance je velmi detailně a přehledně zpracována a splňuje aktuální požadavky jak z pohledu nových zaměstnanců, tak i společnosti. Diplomantka se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, finanční nákladů a možných rizik realizace návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Schüller, David

Diplomová práce je zaměřena na využití nástrojů interního personálního marketingu. Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Autorka použila relevantní metody pro sběr dat. Kladně lze hodnotit pečlivě provedený kvalitativní výzkum. Autorka logicky interpretuje závěry z provedených analýz. Navrhovaná řešení jsou konkrétně definována a obsahují finanční rámec, časový harmonogram a analýzu rizik, což umožňuje snadnější implementaci do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na vysoké úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka k obhajobě: Který z uvedených návrhů považujete za klíčový a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 133629