TIHELKA, F. Analýza a návrh reportingu výkonnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Lukáš

Jaká další rizika lze v projektu identifikovat (viz str. 57)? V kalkulaci počítáte se zaměstnancem controlingu, komentujte prosím výši této položky. Jedná se o hrubou mzdu včetně odvodů zaměstnavatele? V textu se nachází jiná celková částka než v tabulce (str. 79).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Grbavčic, Jiří

Diplomová práce je jasně a přehledně strukturovaná. Student při zpracování diplomové práce správně využil literárních zdrojů českých i zahraničních autorů, ale také elektronické zdroje a interní podklady ze společnosti. Tyto teoretické podklady následně vhodně využil při analytické a návrhové části. Nově navržený způsob reportingu může společnost spolehlivě využívat. Cíl práce byl splněn a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 133698