STRATILOVÁ, T. Marketingová komunikace vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka v práci prokazuje schopnosti využít získané poznatky (teoretické i zjištěné z vlastních analýz) v samotné návrhové části. Její přístup k řešení a vypracování DP byl naprosto příkladným. V průběhu zpracování projevovala autorka obrovský zájem o zvolenou problematiku, vhodně kombinovala konzultací (na které byla vždy výborně připravena) a samostatné práce. V práci je využito velkého množství adekvátních informačních zdrojů, kterých autorka vhodně kombinuje. V práci jsou zřejmé analytické schopnosti autorky, vč. schopnosti využívat a kombinovat vícero zdrojů. Interpretované výsledky jsou pak jasné, vč. udevení limitů průzkumu, které autorka popisuje. Předložené návrhy plně respektují výsledky analýz a jsou adekvátní. Návrhy jsou vhodně zhodnoceny a doplněny jasný harmonogram i vyjádření očekávaných přínosů. Práci jako celek hodnotím velice pozitivně nejen pro výše zmiňovaný příkladný přístup autorky, ale zejména pro propracovanost, komplexnost i praktickou využitelnost. Otázky k obhajobě: 1) Který z uvedených návrhů týkajících se marketingově komunikačních nástrojů je podle Vás pro gastronomická zařízení podobná analyzovanému naprosto nezbytným? 2) Myslíte si, že se vnímání a chování zákazníků z analyzované oblasti v budoucnu vrátí do podoby, v jaké bylo před vypuknutí covidové pandemie?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrhy předložené v práci směřují k naplnění stanoveného cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka zvolila vhodného postupu a využívala adekvátních metod. Škoda je, že vzhledem k dlouhotrvajícím opatřením nemohla provést šetření v takové míře, jako původně měla v plánu. Určitě by bylo velice zajímavé (a vhodné) včlenit šetřeni z oblasti zákazníků přímo v místě prodeje. Stejně tak i analýza konkurence prostřednictvím mystery shoppingu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka v práci jednoznačně prokazuje svoji schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěr. Mimo to také vnímá i limity samotné práce (resp. průzkumu).
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce jsou prakticky využitelné, ať už se jedná o výsledky provedených analýz, tak i o návrhy samotné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a obsahuje všechny potřebné formální náležitosti. Autorka využívá vhodné terminologie a její vyjadřování je na vysoké odborné úrovni .
Práce s informačními zdroji, včetně citací A V práci je využito velkého množství adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně uvedeny a ocitovány.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ornová, Eva

Předložená diplomová práce je kvalitně zpracovaná a logicky strukturovaná. Autorka zde prokázala schopnost využít velké množství informací s logickou návazností napříč jednotlivými částmi. Teoretická východiska jsou zpracovány rozsáhle a kapitoly v nich na sebe vhodně navazují. V případě analytické části práce jsou provedené metody velmi podrobně zpracované, případné rozpracování by bylo možné uvažovat v rámci technologických faktorů obecného okolí. Výsledky provedených analýz jsou velmi dobře interpretovány a jsou z nich vyvozeny vhodné závěry. Návrhy řešení, které autorka v práci předkládá, poté jasně vychází ze zjištění analytické části. Jednotlivé návrhy jsou v praxi realizovatelné a pro podnik přínosné. Cíl práce byl autorkou naplněn a diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 135241