ZEMKOVÁ, K. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace (soukromoprávní nebo veřejněprávní) pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Teoretická východiska jsou zpracována dobře, ale nevyváženě. (viz práce s informačními zdroji) . V analytické části je zbytečně velký rozsah věnován finanční analýze. Není vypracovaná současná strategie SWOT. V návrhové části není navržena strategie SWOT, kterou by firma měla uplatňovat. Návrhy a doporučení jsou správné ale jsou předkládány nesystematicky. Práci d o p o r u č u j i k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Uveďte jakou strategii SWOT firmě navrhujete a proč 2. Uveďte co by měla realizace vašich návrhů a doporučení zlepšit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce uvedený v zadání autorka mírně zúžila, jeho podstata je však zachovaná a byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka zvolila vhodný a obvyklý postup, výběr metod respektuje zadání.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Analytická část je zpracována nevyváženě. Závěry provedených analýz jsou nepřehledné. Oblast finanční analýzy autorka sice správně zahájila Kralickovým Quick testem - ovšem velmi špatně jej vyhodnotila (str.56) , a poznatky z něj neuplatnila v následné zbytečně rozsáhlé finanční analýze . Autorka nevyužila možnosti zpracovat závěry z analýz tak, aby bylo zřejmé co představuje klad a co zápor pro podnik a tyto aspekty přehledně promítnout dle hierarchie jejich závažnosti do SWOT analýzy.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhy a doporučení jsou prezentovány nesystematicky, bez vazby na SWOT strategii. Jsou však správné a vhodné a jejich realizace by zlepšila danou situaci ZUBRu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Teoretická východiska jsou zpracována dobře , ale nevyváženě. U metod pro vnitřní analýzu mohla autorka uvést více metod. Finanční analýze je věnován značný rozsah (téměř 10 stran) naproti tomu u SWOT analýzy chybí zmínka o strategii SWOT.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janíčková, Nikola

Studentka vypracovala diplomovou práci na téma "Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace (soukromoprávní nebo veřejněprávní) pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení". Závěrečná práce je zpracována velice poutavým způsobem. Studentka prokázala hluboké znalosti zkoumané problematiky a schopnost převedení teoretických znalostí do praktické roviny. Struktura práce působí uceleným dojmem. Závěrečná práce je zpracována na výborné úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 135342