ONDRIŠOVÁ, K. Strategický rozvoj podnikatelského modelu v kontextu právní regulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autorka pracoval v dobrém slova smyslu samostatně. Absolvované konzultace v závěru zpracování využila efektivně. Kombinace právního a podnikatelského pohledu je nejvýznamnější charakteristikou předložené diplomové práce. Autorka tyto dva pohledy dokázala skloubit odpovídajícím způsobem. Je otázkou, zda bylo možné klást větší důraz na konkretizaci jednotlivých kroků a hodnocení možných dopadů. Komplexnost problému a současný stav rozvoje podnikatelského subjektu patrně neumožňují některé části (například detailní finanční pohled) detailně specifikovat. Autorka předkládá komplexní pohled, se kterým by start up měl dále pracovat. Otázka Jaké vnímáte zásadní rozdíly v právním a podnikatelském pohledu na rozvoj současného podnikatelského prostředí? Pokud byste byla v úloze zástupce firmy poskytující právní služby, které start up potřebuje, jak byste přistoupila k řízení projektu spolupráce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle práce je definován v kontextu poměrně unikátní kombinace podnikatelského a právního pohledu na rozvoj start up firmy. V návaznosti na cíl v zadání autorka správně vymezuje řešený problém. Dílčí cíle doplňují vymezení zaměření práce. C9le práce jsou naplněny odpovídajícím způsobem.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Vymezení metodiky má poněkud popisný charakter, nicméně charakterizuje zvolený přístup k řešení. Autorka využívá principy benchmarkingu, konkrétní přístup vysvětlen. Pojetí práce poměrně originálně kombinuje podnikatelský a právní pohled, což je lze v kontextu řešeného problému považovat za vhodně zvolený přístup. Autorka předkládá dostatečně široké spektrum východisek z oblasti strategie a tvorby business modelů, přičemž přehled doplňuje i věcným hodnocením. Vhodně je zpracována i část věnovaná teoretickému právnímu pohledu na podnikání. Velmi dobře je formulován i souhrn teoretických východisek.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Analytická část je velmi dobře uvedena vysvětlením business modelu start upu, pro který je práce řešena. Na základě tohoto vymezení správně identifikuje oblasti, pro které bude řešení právních oblastí zcela zásadní. Jednotlivé oblasti jsou hodnoceny jak z pohledu business modelu tak z pohledu fází vývoje start upu. Autorka vhodně pracuje s informacemi dostupnými při rozboru chování dalších firem s obdobným business modelem. Jednotlivé rozebírané oblasti jsou vhodně doplněny dílčími závěry, kde autorka vymezuje zásadní zjištění. Podobně kvalitně je formulován souhrnný závěr analýzy. Problémem může být snad jen přehlednost textu, což je ovšem dáno spíše charakterem řešeného problému. Celá problematika má "popisný charakter", který se odráží i v obsahu a pojetí analytické části.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhová část je uvedena konkrétními východisky a vymezením struktury návrhů. Celkový rámec návrhů je pro společnost cenným východiskem pro řešení právních aspektů podnikání. Autorka definuje potřebná východiska pro řešení těchto oblastí, ať už ze strany start upu, nebo na základě doporučené spolupráce se specializovanou firmou. Při hodnocení ekonomických přínosů autorka volí logický přistup zaměřený na možné sankce vyplývající z případných problémů při neřešení právních aspektů a správně upozorňuje na možný likvidační dopad na začínající společnost. Implementace vymezuje možné kroky. Je otázka, zda bylo možné konkretizovat jednotlivé kroky například z hlediska termínů. S ohledem na fázi, ve které se start up nachází, je zvolená míra rozpracování odpovídající. Z hlediska dlouhodobého rozvoje jak firmy, tak celého odvětví, je poměrně zajímavá a přínosná i kapitola 4.6, zabývající se předpokládaným vývojem právní regulace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Struktura práce odpovídá požadavkům a použitá terminologie je na dobré úrovni. Horší grafická kvalita některých vložených obrázků.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Na některých místech praktické části mohlo být odkazovaní na použité zdroje přesnější.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šimberová, Iveta

Práce splnila cíl zajistit konformitu business modelu s právní regulací, která nejpodstatněji zasahuje a ovlivňuje činnost podniku. Problém řešila systematicky, s kritickým pohledem a adekvátními metodami. Výsledkem dle autorky je i tvrzení, že společnost a sledovaný business model mohou tyto právní regulace zásadně ovlivnit, což by znamenalo nejen náklady spojené s přeměnou zavedených procesů A dle autorky regulace se může ve výsledku stát natolik přísná, že business modelu neumožní dosahovat zisku. Můžete v této souvislosti nastínit klíčová rizika a taky opatření na jejich snížení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle práce považují za splněny. Autorka provedla fundovaný rozbor problematiky business modelu v souladu s právní regulaci. A v oblasti prognózy upozornila na určitá rizika související ze zvyšující se popularitou nástrojů IOT, u kterých bude neodmyslitelně třeba reagovat, jelikož představují mnohem větší riziko na množství a způsob zpracování osobních údajů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup a metody odpovídají unikátnosti i náročnosti řešeného problému - vlivu právního dopadu na vybraný business model.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka systematicky, jasně vydefinovaným postupem a zdůvodněním vybraných metod a postupů prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvodit z nich závěry. Kriticky vyhodnocovala, jak dílčí analýzy, tak souhrnně zdůvodňovala klíčové výsledky.
Praktická využitelnost výsledků B Praktickou využitelnost lze posoudit jako relevantní k danému záměru i cílům, i včetně nastínění prognóz a vývoje v dané problematice. Hodnotu práce v této oblasti by zvýšilo detailnější vyhodnocení rizik vyplývajících ze stávající i budoucí legislativní regulace společně s dalšími riziky, které jsou klíčové pro úspěšnou realizaci zamýšleného projektu (business modelu).
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Struktura práce, terminologie i odborná jazyková úroveň odpovídá požadovaným standardům.
Práce s informačními zdroji A Práce s informačními zdroji, aktuálnost i jejich relevantnost vůči problému a tématu je na výborné úrovni.
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 135394