VESELÝ, M. Stirlingův cyklus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student, Milan Veselý, zpracoval svoji závěrečnou bakalářskou práci na téma „Stirlingův cyklus“. K řešení přistoupil svědomitě, zodpovědně, iniciativně a pracoval velmi samostatně. Konzultací využíval zpočátku k vyjasnění cílů, později při rozhodování o zvolených postupech řešení. Shromáždil dostupné poznatky, osvojil si software GeoGebra, ve kterém provedl řadu porovnávacích výpočtů ideálních oběhů (Ottova, Dieselova, Sabateova, Carnotova, Stirlingova, Ericssonova, Ericsson-Braytonova) a vykreslil jejich p-V a T-S diagramy. Následně se věnoval Stirlingovu oběhu. Požadavky a cíle zadání byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Bakalářská práce studenta Milana Veselého přináší v úvodní části přehled vybraných termodynamických cyklů tepelných strojů, výpočet jejich parametrů a jejich srovnání při stejných vybraných veličinách v závislosti na různém kompresním poměru. Postup výpočtů vychází ze základů termodynamiky tepelných oběhů, výsledky včetně závislosti výsledné účinnosti na kompresním poměru odpovídají očekávání. Uvedené výsledky jsou však pouze teoretické, čehož si je student vědom. Podobně tomu je u výpočtu Braytonova cyklu plynových turbín i u dalších cyklů tepelných strojů, které student v kapitole 3 nazývá alternativními. Kapitola 3.5 uvádí všechny základní modifikace Stirlingova motoru, v kapitole 3.6 jsou uvedeny i jeho nevýhody v praxi. Student se však nezmiňuje o jeho použití, proto je tomu věnována jedna z otázek. Technické vyjadřování studenta je srozumitelné a na dobré úrovni, slovní doprovod k provedeným výpočtům je logický. Práce je zpracována poměrně pečlivě, přesto vykazuje po formální stránce některé nedostatky. Nejsou číslovány vztahy, obrázky jsou označovány způsobem 3. Obr., 4. Obr. a nikoliv podle obvyklých zvyklostí. V záhlaví tabulek 2, 3 by bylo vhodné první sloupec označit např. názvem „Stav“ (myšleno termodynamický stav), v tab. 4 podobně „Veličina“, tlak označovat malým „p“ jako jinde v práci. Práce obsahuje i některé méně podstatné pravopisné a stylistické chyby, např, chybějící mezery, používá se desetinná čárka i desetinná tečka (tab. 8), v první větě na str. 38 část věty chybí atd. Seznam použitých informačních zdrojů není příliš rozsáhlý, všechny uvedené zdroje jsou on-line, což bych přisuzoval podmínkám v epidemické situaci. Očekával bych však, že student použil i studijní podklady ke studiu na FSI VUT, zejména k předmětu Termodynamika. Závěr práce je poměrně stručný, zčásti má charakter rekapitulace provedených kroků, obsahuje však vlastní závěry a hodnocení studenta. Ze zpracované závěrečné práce vyplývá, že u studenta došlo ke zvýšení jeho znalostí a kompetencí v oblasti termodynamických cyklů oproti dřívějšímu stavu zmiňovanému v úvodu. Cíle práce dané zadáním byly v požadovaném rozsahu splněny, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132229