LANGER, V. Optimalizace světelné křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kůdela, Jakub

Student se v práci zabýval řízením světelné signalizace na křižovatkách. V úvodních kapitolách se věnuje teorii k signalizačním zařízením a optimalizaci. Následuje rešerše několika vybraných přístupů. Závěrečná kapitola se věnuje analýze vybraného modelu lineárního programování na jedné fiktivní křižovatce. Na kvalitě práce se bohužel podepsalo to, že byla psána ve velkém časovém presu. Rešerše článků by si zasloužili hlubší rozbor a systematičtější přístup. Stejně tak zvolený příklad, na kterém student prezentoval vybranou metodu mohl být analyzovaný pro více hodnot vstupních parametrů. Nicméně, i přes nedostatky se cíle práce podařilo splnit a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dosoudilová, Monika

Student se v práci věnuje problému řízení světelné signalizace. Hlavní části práce je rešerše metod používaných pro optimalizaci světelného řízení křižovatek. Na závěr je úloha fiktivní křižovatky řešena metodou lineárního programování v programu Matlab. Práci by prospělo, kdyby se student zaměřil na méně metod, resp. na metody, ve kterých by byl sledován stejný cíl, ale s pečlivějším přístupem. Práce je špatně čitelná. Důvodem jsou chybějící slova, čárky, špatný slovosled, nesprávné koncovky. Chyby tohoto charakteru jsou velmi časté a kazí celkový dojem práce. Mé další výtky patří obrázkům. K obrázkům mi chybí vysvětlivky (např. Obr.1), Obr. 4 má nesmyslný popisek, odkaz na Obr. XX (str. 36). Chyby jsou i v úloze: špatná hodnota v (5.16), nesprávně označená proměnná v (5.20), ale tady se patrně jedná jen o překlepy. I přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě se známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132704