KUNDRÁT, J. NÁVRH INOVAČNÍCH AKTIVIT PODNIKU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Předložená diplomová práce je zpracováním na velmi vysoké úrovni. Tím, že je autor v úzkém vztahu se společností, je zřejmá dobrá orientace v problematice. Autor na základě provedených analýz i výzkumu navrhl několik opatření, která by měla pomoci podniku ke zvýšení podílu exportu na tržbách. Vlastní návrhy jsou rozpracované, finančně propočtené. Autor představuje i novou obchodní strategie, upozorňuje na limity, které zavedení této strategie provázejí. Zavedení je zpracováno i včetně časového harmonogramu. Práci DOPORUJI K OBHAJOBĚ. Doplňující otázky nemám. Byly doplněny již v průběhu konzultací do vlastní práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl stanovený autorem byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autor zvolil vhodný postup, i vhodné metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Je zřejmé, že autor s firmou úzce spolupracuje a orientuje se v problematice prodeje výrobků a doplňkových služeb společnosti Lucis. Proto dokáže výsledky nejen slovně, ale i graficky prezentovat a vyvozovat z nich relevantní závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Diplomová práce byla zpracovávaná v podniku, který o její výstupy měl zájem. Proto jsou již některé návrhy implementovány do praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce splňuje nároky na formální uspořádání, občas se objevují drobné překlepy a formátování tabulek má malé nedostatky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Byla použita relevantní literatura, citace jsou v souladu s normou.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Heloňová, Michaela

Tato diplomová práce měla za cíl předložit soubor návrhů, pomocí kterých by byl podnik schopen zvýšit svou produktivitu s ohledem na zahraniční trhy. Diplomová práce je dobře zpracovaná, student při tvorbě teoretické části využil velké množství zdrojů k popsání dané problematiky. Analytická část společně s výzkumem jsou rozumně strukturované a přehledně vyhodnoceny. Návrhová část diplomové práce obsahuje velké množství detailně popsaných návrhů inovačních aktivit. Většina námětů bude podniku sloužit minimálně k hlubšímu zamyšlení vedení podniku o možné aplikaci v praxi, byť s drobnými změnami. Zejména v systému slev a motivaci obchodních zástupců vidím velký potenciál, i když samotná aplikace není jednoduchým procesem. Pokud by se podařilo takový systém nastolit, rozhodně by to vedlo ke zlepšení ekonomických výsledků podniku. Kladně hodnotím, že veškeré návrhy jsou vždy zdůvodněny a podloženy analýzou či výzkumem. Dále jsou u jednotlivých inovací uvedeny i předpokládané náklady a realizační plán. Celá návrhová část je logicky rozdělena do několika skupin a závěrem jsou shrnuty náklady i možné přínosy. Oceňuji, že student aktivně komunikoval jak s obchodním oddělením, tak s výrobou a vedením společnosti. Během zpracování výzkumné části student samostatně komunikoval s respondenty i přes současnou nepříznivou a složitou globální situaci. Výzkum zákaznického servisu byl velmi pečlivě zpracován a následně byla získaná data předána vedení společnosti. Student pracoval samostatně, systematicky a veškeré náměty konzultoval s obchodním oddělením. Student tedy splnil hlavní cíl práce i všechny vytyčené dílčí cíle. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 133618