PISAŘOVICOVÁ, K. Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je zhodnocení stávající situace zvolené společnosti. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autorka využila vybrané literární zdroje a sestavila srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autorka analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů a statistických metod. V návrhové části autorka prokázala schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Procházková, Kateřina

Předložená diplomová práce je zpracována na téma Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je logicky členěna na část teoretickou, praktickou a návrhovou. V práci jsou analyzovány vybrané ukazatele finanční analýzy, a to jak z pohledu ekonomického, tak i z pohledu statistického. Současně studentka vyrovnáním analyzovaných časových řad vhodně zvolenými křivkami s vysokým indexem determinace realisticky predikuje vývoj těchto ukazatelů na roky 2020 a 2021. Návrhová část obsahuje návrhy, které mají pomoci společnosti v problémových oblastech, které odhalila analytická část. Práce je zpracována na dobré úrovni, s odpovídající grafickou úrovní. V práci jsem ale postrádala u určitých ukazatelů hlubší ekonomickou interpretaci vypočítaných hodnot a identifikaci příčin. Na druhou stranu autorka vypracovala rozsáhlou finanční analýzu s využitím statistických metod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 134875