BARANYIOVÁ, L. Zhodnocení finanční situace podniku a návrh na financování reklamních aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Práce se ubírá dvěma směry - jeden směr se týká finanční situace a ten druhý pokrývá oblast marketingu. Po finanční analýze (bez důkladnější analýzy hodnot vybraných ukazatelů) ale nenásleduje ani její celkové zhodnocení ani konkrétní návrhy na její zlepšení, lze v ní nalézt chyby (např. na str. 52 jsou ve dvou tabulkách uváděny hodnoty vlastního kapitálu, ale jednou se záporným znaménkem, pod druhé bez něj). Navíc je s podivem, že podnik i se ztrátou a narůstajícím záporným vlastním kapitálem během posledních tří let ještě funguje. Co se týká marketingu, autorka se věnuje jak průzkumu trhu (dotazníkové šetření), tak i návrhům, jak podnik zatraktivnit a přilákat další zákazníky. Cíl práce je tedy podle mého názoru splněn maximálně z poloviny - přestože je v práci kapitola týkající se externího financování, zabývá se vlastně jen v obecné rovině nutností získat investora. Celkově se jedná o podprůměrnou práci, a to především kvůli zanedbání finanční stránky práce. Jak se projevilo omezení provozu během pandemie na již tak špatné finanční situaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Toman,, Petr

Struktura analytické části odpovídá teoretickým východiskům. Nicméně metodologicky není správné, pokud používáme SWOT matici bez předchozích dílčích analýz, na základě kterých je možné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby určit (s výjímkou finanční analýzy, kterou autorka vytvořila). Navíc práce působí nekoncepčně, od finanční analýzy přechází k průzkumu trhu (dotazníkové šetření), jehož výsledkům se dále věnuje. Ve vlastních návrzích pod názvem "Strategické kroky..." jsou uváděny návrhy, které se strategií nemají příliš společného - nabídka nového produktu, per click reklama na internetu apod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 135284