SÝKORA, P. Konstrukce jednoúčelového stroje na opracování polyuretanových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Tůma, Zdeněk

Diplomová práce byla zaměřena na návrh konstrukce jednoúčelového stroje pro opracování páčky volantu z PUR. V rešeršní části práce se autor zabýval problematikou výroby integrální polyuretanové pěny a jejím opracováním. V systémovém rozboru práce jsou definovány podstatné veličiny. V úvodní části konstrukční části je vysvětlen stávající postup opracování a navrhnuty tři možné varianty pro vstupní zásobník. Varianty zásobníku jsou dále diskutovány dle vhodnosti a podrobeny multikriteriální analýze. V další části práce je podobným principem řešen návrh způsobu obrábění a manipulace. Dále je postupně vysvětlen kompletní konstrukční návrh včetně posouzení rizik a ekonomické rozvahy. Vytknout mohu přílišnou samostatnost při práci která ústila ke konstrukčním chybám a nepřesnostem. Práci i přes zmíněné doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce představuje poměrně rozsáhlé dílo, ve kterém se autor snaží komplexně pojmout problematiku návrhu jednoúčelového stroje. Práce je po obsahové stránce velice pestrá, ale ne vždy se autorovy podařilo jednotlivé kapitoly navzájem plně provázat. Je patrné, že autorovi vyhovují více teoretické části práce, oproti tomu konstrukční část by si zasloužila větší péči. Samotný koncept a detailní konstrukční řešení obsahují mnoho uzlů, u nichž je diskutovatelná spolehlivá funkčnost. Velké rezervy jsou pak ve zpracování výkresové dokumentace a 3D modelu, který např. neobsahuje takřka podsestavy, přes to, že díly tvoří logické i funkční uzly, atd. Práce by si rovněž zasloužila větší péči s pohledu gramatiky a formátování. Přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 129687