MUSIL, T. Létající atmosférický nosič pro vypouštění raket [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Vladimír

Předložená diplomová práce se svým zadáním a cíli řadí k obtížnějším pracím. Diplomant přistoupil k řešení až s neobvyklou mírou samostatnosti. Nekonzultoval téměř vůbec. Přesto se zhostil svého úkolu vcelku dobře. První část diplomové práce je zpracována velmi kvalitně. Více jsem očekával od poslední části diplomové práce, kapitoly 5, týkající se výběru letounového nosiče. Více pozornosti mohl diplomant věnovat návrhu podrobnějších úprav vybraného letounu. Na druhou stranu, větší úsilí diplomant projevil v jiných částech své diplomové práce. Nad stanovené cíle zařadil do návrhu rakety optimalizační proceduru. Diplomová práce je svou strukturou uspořádaná logicky, avšak málo pečlivosti bylo věnováno textové úpravě spisu. Nicméně, do textu se vloudily chyby, které nemohu pominout. Rovnice (4.29) je zapsána nesprávně (vykazuje dimenzionální nehomogenitu) a na str.44 nelze souhlasit s tvrzením o fungování tlakové složky tahu s výškou ve větě nad rov. (4.20). Na závěr mohu konstatovat, že diplomant splnil cíle zadání a proto doporučuji diplomovou práci připustit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mašek, Jakub

Student se ve své práci zabýval složitou mezioborovou problematikou atmosférického nosiče raket. Detailně se zaměřil na výpočet a optimalizaci vícestupňové rakety, mnohem menší pozornost pak byla věnována samotnému nosiči. Jeho nezbytné úpravy jsou převážně vyjmenovány, není však zhodnocena jejich proveditelnost, jako např. geometrický průkaz umístění rakety mezi podvozkové nohy. Přínos a originalitu práce hodnotím jako vynikající spolu s vysokou komplexností prezentovaného výpočtu, analýz a optimalizace s pomocí genetického algoritmu. Bohužel se v práci vyskytuje i mnoho parametrů a rovnic, které nejsou definovány, popsány ani citovány a jejich původ tak není zřejmý. Po formální stránce musím vytknout chybějící reference, problém s číslováním kapitol, obrázky s imperiálními jednotkami, chybějící seznam symbolů a z toho vyplývající horší orientovatelnost v práci. Práce je však rozsáhlá a splňuje všechny cíle zadání. Proto hodnotím B, velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132143