ČECHMÁNEK, L. Regálový zakladač plných palet systému FIFO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Lukáš Čechmánek se ve své práci zabývá konstrukčním návrhem regálového zakladačem palet s použitím teleskopických výsuvných vidlí. Diplomová práce obsahuje v úvodu rešeršní rozbor obdobných zařízení dvou různých typů konstrukce, která v závěru obsahuje autorovu rozvahu nad volbou konstrukce. V nosné části práce je proveden návrh konstrukce s podrobným popisem způsobu vykládání palet a s vysvětlením jednotlivých prvků zakladače. Velmi rozsáhlou částí práce je výpočet funkčních vlastností (časových, rozměrových…) a následně výpočty silové a výkonnostní pro pohybová ústrojí zakladače. V těchto částech práce je přehledně zobrazena i volba pohonných jednotek a zdůvodnění jejich výběru. V závěrečných kapitolách práce provádí autor pevnostní kontrolu zdvihacího vozíku a vyhodnocuje u ní nejen redukované napěťové stavy, ale i deformace z hlediska přesnosti dojezdu. Práce obsahuje obrovské množství podrobných obrázků, které zpřehledňují textovou část. Výhrady k práci mám spíše diskusního charakteru, jako např. uchycení pohonu pojezdu na obr. 4.4 (str. 29) a velikost deformace a posunutí vozíku na straně 80. Vyzvednout bych chtěl velký rozsah obrázků v textové části práce a kvalitní zpracování možných variant řešení a zdůvodnění volby. V práci použil student znalosti z oblasti navrhování rozměrných konstrukcí, analytických i numerických pevnostních výpočtů. Použité metody pro výpočet silových parametrů jsou vhodně zvolené a mají logickou návaznost. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání DP úplná. Postup a rozsah řešení práce je správný a kompletní. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Grafická úprava textové části práce je výborná. Stylistická úprava a pravopis jsou v pořádku. Student se vyjadřuje technicky. Citace zdrojů informací a odkazy na obrázky a tabulky jsou uvedeny správně. Výkresová část práce je dle zadání úplná a výborně zpracovaná. K výkresové dokumentaci nemám připomínek. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bukovský, Radim

Diplomová práce se věnuje koncepčnímu návrhu regálového zakladače plných palet v mlékárenském průmyslu systémem FIFO (First In First Out). Členění práce do jednotlivých kapitol je přehledné a logické. rozdělena na kapitoly logicky, ty člení práci na teoretickou část a část, kde se student zabývá vlastním návrhem konstrukčního řešení. Na začátku teoretické části autor nejdříve popisuje hlavní konstrukční uzly zakladačů a následuje srovnání 5 vybraných výrobců, které obsahuje více typů v závislosti na nosnosti, výkonnosti a rozměrech stroje. Všechny zásadní parametry konkurenčních řešení jsou shrnuty v přehledné tabulce na straně 26. Student správně vybral jednosloupovou variantu s jednou kolejnicí, která je dostačující pro zadané parametry. Následuje detailnější popis vybraného řešení a jeho částí. Tato část je zpracována velmi podrobně a z mého pohledu dostatečně. Následuje návrh rychlostí a zrychlení jednotlivých pohybů zakladače pro zadané parametry. Tento návrh je klíčový pro návrh pohonných elementů i pro hlavní konstrukci, proto velmi kladně hodnotím jeho odborné a precizní zpracování. Tento návrh rychlostí je zpracován velmi odporně a precizně. V druhé části diplomové práce se student zabývá návrhem a výpočtem jednotlivých částí a komponent regálového zakladače. Posloupnost těchto výpočtů je logická a správná. V této výpočtové části jsem neshledal žádné chyby. Ve výkresové části student prokázal schopnost vytvoření výkresové dokumentace. Pro výrobu zařízení by se musela tato dokumentace rozšířit. Dodané výkresy však splňují zadání diplomové práce. Z pohledu oponenta mám následující připomínky: - U všech lanových kladek postrádám zajištění lana proti vypadnutí z drážky kladky v případě dosednutí zdvíhacího vozíku na nečekanou překážku. - Hřídel pojezdového kola je staticky přeurčitá – je fixována k pevné konstrukci ve třech bodech. Dva body jsou ložiskové jednotky a třetí bod je motor našroubovaný na pevnou konstrukci přes patkové ukotvení (viz Obr. 4.4 na str. 29). Vhodnější uložení je nasunutý pohon na hřídeli pojezdu a zajištění kroutícího momentu pohonu přes páku s pryžovými tlumícími podložkami (silentbloky) - Nevhodné slovní spojení „dokonalá rovina“ na str. 15. „Dokonalá rovina“ by měla být vyjádřená číselnou hodnotou. I přes výše uvedené nedostatky má práce velmi dobrou úroveň. Vyzdvihl bych studentovu samostatnost a svědomitý přístup nejen ke zpracování diplomové práce, ale i k samotnému návrhu konstrukce stroje. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 132387