JOCHEC, J. Řízení krokových motorů pomocí programovatelného logického automatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Motivací pro bakalářskou práci byla podpora výuky práce s programovatelnými logickými automaty. Cílem bylo vytvořit jednoduchý hardware pro demonstraci funkce krokových motorů a na jeho základě vytvořit laboratorní úlohu a příslušný návod. Přestože byly možnosti realizace mechanické části na půdě školy částečně omezeny vzhledem ke koronoavirovým restrikcím, student si poradil a samostatně navrhl a vytvořil funkční zkušební verzi přípravku, na které lze demostrovat všechno to, co má být smyslem laboratorní úlohy. Zvláštní ocenění zasluhuje jeho rychlá orientace v příslušném programovacím prostředí a schopnost samostatně si poradit. S přístupem pana Jochece jsem byl velmi spokojen a navrhuji 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Ctibor, Jiří

Předložená bakalářská práce se zabývá řízením krokových motorů pomocí PLC. Úkolem studenta bylo seznámit se s krokovými motory a vybraným systémem PLC, zhotovit laboratorní přípravek včetně sestavení a oživení zadané laboratorní úlohy. Práce je logicky členěna do osmi kapitol. První kapitola pojednává a krokových motorech, základních typech a způsobech řízení. Druhá kapitola se věnuje obecně PLC automatům a způsobům jejich programování. Ve třetí kapitole se již student začíná věnovat praktickým záležitostem jmenovitě výběru a popisu komponent a základnímu schematickému návrhu. Čtvrtá kapitola představuje návrh laboratorní úlohy. Pátá kapitola popisuje vývojové prostředí vybraného PLC systému. Šestá kapitola stroze popisuje realizovaný laboratorní přípravek. V kapitole sedmé je provedeno ověření funkčnosti budiče krokového motoru, včetně oscilografických záznamů a jejich analýzy. Kapitola osmá se věnuje software, je zde primárně popsán řídicí blok určený pro ovládání krokových motorů a generování signálů pro budiče. Na závěr je pak představena možná podoba samotného návodu pro laboratorní úlohu. Práce je na dobré stylistické úrovni. Vyskytuje se v ní několik nevhodně zvolených slovních obratů, avšak nekazí celkový dojem z práce. K práci bych vytkl asi jen dvě věci. Škoda že se student nedostal k návrhu a výrobě vlastní DPS a vytvořený laboratorní přípravek (pohyblivé rameno) mohlo být v dnešní době 3D tisku provedeno kvalitněji, nežli pouze z papíru. Student splnil všechny body zadání, včetně pěkně zpracovaného návodu na laboratorní úlohu, a tedy práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 133070