SLEZÁK, V. Prototyp systému pro centralizované ovládání hudebních efektů pomocí Android OS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvončák, Vojtěch

Cílem práce bylo vytvoření prototypu systému pro centralizované ovládání hudebních efektů pomocí Android OS. Student ve své práci splnil všechny body zadání. Jednotlivé kroky při vývoji systému názorně reportoval v textu práce. Výsledný systém je funkční a do jisté míry i spolehlivý. Student zpracoval náročné téma, k jehož splnění musel zvládnout práci s několika různými platformami a oblastmi, např. design 3D modelu v SolidWorks, 3D tisk, Arduino, komunikace zařízení přes Bluetooth, ovládání servomotorů, teorie elektronických obvodů, práce s bateriemi 18650, jazyk JAVA, návrh aplikace pro Android, práce s Firebase databází atd. Výsledný systém je ve fázi funkčního prototypu, čímž bylo splněno zadání práce. Student v průběhu semestru práci nekonzultoval a začal komunikovat až v závěru při odevzdání práce. Práce je místy psána spíše populárním stylem, a výsledný systém by potřeboval více času na doladění detailů (text a chování Android aplikace, chování servomotorů při změně uživatelských presetů, atd). Hodnotím práci 85 body, B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Ilgner, Petr

V předložené práci se student věnoval návrhu a realizaci prototypu systému pro automatizované ovládání hudebních efektů. Řešení je komplexní, sestává se jak z návrhu protokolu, hardwarové realizace ovládacího prvku, tak softwarové implementace kontroléru a Android aplikace. Autor prokázal schopnost orientace v celé řadě technologií, zadání považuji za splněné. Realizovaný prototyp je funkční, avšak upevnění servomotorů k převodům není stabilní. Při změně předvoleb, kdy dochází současně k velkému otočení více ovladačů, dochází k uvolnění soukolí. Uživatelské prostředí Android aplikace není intuitivní. Kladně hodnotím diskusi některých problémů a návrh vylepšení. Přesto se domnívám, že byť se jedná o prototyp, mohl být lépe odladěn. Navržený komunikační protokol je primitivní a není rozšiřitelný a univerzální. Po formální stránce je práce na nízké úrovni. Její text místy nemá charakter bakalářské práce – příkladem jsou časté věty obsahující „pro naše potřeby“, „v našem případě“ nebo hovorové výrazy jako „Rožni LED“. V práci se vyskytuje velké množství pravopisných a typografických chyb, výpisy nejsou označeny a číslovány. Některé zkratky nejsou vysvětleny. Autor používá 23 informačních zdrojů, prakticky jen webové stránky, odbornější zdroje nepoužívá. Přes uvedené nedostatky a s přihlédnutím ke komplexnosti řešení, práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C/75b.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 135541