KRÓLIKOWSKI, D. Nanoelektronická zařízení na grafenu připravená lokální anodickou oxidací a jejich charakterizace pomocí Kelvinovy sondové mikroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošík, Miroslav

V bakalářské práci Davida Królikowského byla pozornost věnována mapování šíření náboje přes oxidovaný grafen pomocí Kelvinovy silové mikroskopie (KPFM). Práce byla značně zkomplikována tím, že se nepodařilo úspěšně litograficky připravit vhodné struktury ve tvaru Hallových struktur, což však nemohl student ovlivnit, a proto byly původní cíle vhodně modifikovány. David Królikowski zvládl metody tvarování grafenu pomocí mechanické litografie a lokální anodické oxidace mikroskopem atomárních sil, jakož i vlastní proces nabíjení nanostruktur a měření vývoje povrchového potenciálu v čase pomocí KPFM. Dosažené výsledky jsou v souladu s našimi předchozími zkušenostmi. Uvítal bych ještě podrobnější analýzu výsledků s využitím difúzního šíření náboje s následným vyhodnocením odporu oxidovaného grafenu za účelem porovnání s jinými materiály. Celkově je však práce kvalitní a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Konečný, Martin

Student David Królikowski se ve své bakalářské práci věnuje laterální modifikaci grafenu mechanickou AFM litografií a lokální anodickou oxidací a následné charakterizaci a studiu elektrického transportu mezi jednotlivými grafenovými strukturami pomocí Kelvinovy silové mikroskopie. První část práce představuje stručný ale výstižný úvod do problematiky bakalářské práce a čtenáři jsou poskytnuty základní informace o grafenu a použitých mikroskopových technikách. Na tomto místě bych vyzdvihl velice pěkné a srozumitelné vysvětlení principu fungování Kelvinovy silové mikroskopie a rešeršní část rozebírající jednotlivé aspekty lokální anodické oxidace na grafenu. V experimentální části práce se David Królowský zabývá přípravou a porovnáním grafenových struktur elektricky izolovaných od okolního velkoplošného grafenu lokální anodickou oxidací nebo fyzickým přerušením vrstvy pomocí mechanické AFM litografie. Schopnost obou litografických technik vytvářet elektricky izolované grafenové struktury byla následně úspěšně ověřena a porovnána pomocí Kelvinovy silové mikroskopie měřením změn povrchového potenciálu v důsledku difuze elektrického náboje z oblasti elektricky nabité izolované vrstvy grafenu (nabité AFM hrotem) přes vytvořenou izolační bariéru. Za velice důležitý výsledek práce lze považovat samotné ověření schopnosti vytvářet elektricky izolované grafenové struktury použitím lokální anodické oxidace. Jednotlivé fáze experimentu, od přípravy vzorků, vytváření struktur a až po samotné měření Kelvinovou silovou mikroskopií, jsou v práci srozumitelně popsány a dosažené výsledky jsou dostatečně diskutovány a graficky názorně prezentovány. David Królikowski se během své bakalářské práce seznámil s mikroskopií atomárních sil a s jejími pokročilými technikami jako Kelvinova silová mikroskopie, mechanická AFM litografie a lokální anodická oxidace. Vzhledem k dosaženým výsledkům je zřejmé, že tyto techniky dobře ovládá. I přes občasné méně obratné formulace použité v textu práce, jako například “síla se objevuje” (str. 9), považuji tuto bakalářskou práci jako zdařilou a navrhuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132811