DLABAČOVÁ, N. Budiž Baugruppe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hora, Jan

Zvolená lokalita nejdříve vyžadovala urbanistickou regulaci. Na jejím základě si posléze autorka vybrala pro svůj projekt komplikovanou pozici bariérového domu, který se jednou stranou obrací do rušné komunikace, druhou do klidnějšího otevřeného vnitrobloku. Projekt je variací archetypu pavlačového domu. Zatímco pavlač do ulice je primárně komunikační koridor, z dvorní strany dům disponuje lineárním balkonem s pobytovými zálivy. Do fasády se propisuje netradiční dispozice bytů, které se točí okolo hlavních obytných hal umístěných v centru. Je to velmi specifické a netradiční řešení, které ale přináší mnoho výhod. Velká diverzita typů bytů ale ukazuje, že toto řešení má své limity. Cením se ale, že se Nikol podařilo udržet jednotu projektu. Celý projekt od dispozic po finální vizualitu je prostoupený výrazným autorčiným rukopisem, čehož si cením nejvíce. Práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Studentka pracovala samostatně a svědomitě. Návrh prošel systematickou genezí postupným prověřováním a laděním.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Ressová, Jitka

Ve své bakalářské práci autorka dokázala uchopit dané téma a srozumitelně prezentovat jednotlivé kroky návrhu. Oceňuji autorčinu snahu o invenční řešení dispozic, bylo by na dalším hledání, aby byly přesvědčivé a funkční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka k urbanistickému návrhu přistupuje racionálně a funkčně. Většími objemy vytváří bariéru od frekventované komunikace a železniční trati. Nezapomíná ani na stromořadí a naznačení využití veřejného prostoru. Vhodně je navržen příjezd k parkovacímu domu a klidové zóny kolem obytné části. Jednoduchý koncept je funkční, vytvářená bariéra přináší kvalitu stávající i navržené obytné zástavbě.
Provozní řešení A Téma práce – Baugruppe autorka umísťuje do objektu, podél komunikace. Schéma domu „pavlač – byty – balkony“ je odpovědí na vytváření bariéry, ale zároveň pozitivně formuje komunikaci domu s okolím a predikuje i různě intenzivní sociální vazby v domě samém.
Technicko konstrukční řešení A V detailu je zpracován řez západní fasádou s pavlačemi, který postihuje všechny základní skladby a materiály použité v domě. Konstrukční schéma popisuje nosný princip i členění domu.
Architektonické řešení C Střídmé materiálové pojetí a unifikace otvorů umožňují zabydlení a jejich individualizaci obyvateli. Forma možná až trochu příliš připomíná sociální bydlení. Určitá míra detailu u vstupů do bytu, či variantní umístění dveří po bocích vystupující části, by návrhu prospělo. Vlastní dispozice s centrální halou a minimalizací chodeb je funkční u základních bytů, u velkých bytů by bylo vhodnější směleji zacházet s daným prostorem. Interiér je nepřesvědčivý.
Formální úroveň B Práce má dobrou grafickou úroveň. Srozumitelně prezentuje úvodní myšlenky, urbanistický koncept, vlastní návrh domu i detail fasády. Jednoduchá schémata sdělují základní informace, výkresová část je zpracována čistě a přehledně. V půdorysech by mohly být základní kóty. Vizualizace mají příjemnou atmosféru.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 134561