NEJDLOVÁ, A. Návrh štíhlé výroby ve vybraném provozu se zaměřením na jakost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Ke zpracování přistupovala vždy připravená k dalšímu kroku řešení v průběhu celého závěrečného roku studia. Pracovala se zájmem o danou oblast řešení a byla motivovaná pro další a kvalitnější krok řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Práce se zaměřila na odstranění prostojů pro zavedení štíhlé výroby vybraného úseku při dosažení požadované jakosti. Návrhem bylo dosaženo cíle řešení.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení byl sestaven na základě teoretických poznatků pro danou oblast a navázal analýzou současného stavu vybraného úseku provozu. Na tomto základu jsou předloženy návrhy řešení na základě uvedených teoretickým metod pro realizaci požadované jakosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Na základě reálného prostředí pracovišť vybraného úseku byly sestaveny návrhy změn k výkonu na pracovišti k dosažení jakosti a odstranění plýtvání.
Praktická využitelnost výsledků B Po schválení změn ve vybraném úseku managementem výroby bude možno v relativně krátkém úseku změny realizovat a zajistit tak úsek se štíhlou výrobou.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce i formální náležitosti splňují požadavky univerzity na zpracování závěrečných prací. Odborná terminologie je v souladu s pojmy v dané oblasti řešení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Pracovala jak ze zdroji z podniku, tak i se zdroji, které získala z literárních databází a konzultací práce. Citační pravidla jsou respektována.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Derner, Petr

Bakalářská práce se zabývá problematikou štíhlé výroby a jakosti ve výrobním procesu podniku ŠKODA AUTO, a.s., konkrétně v závodu Kvasiny. Z rozsahu práce je zřejmé, že se autorka během tvorby bakalářské práce podrobně a důkladně seznámila s danou problematikou a věnovala dostatečnou pozornost všem okolnostem, které sledované oblasti ve výrobě ovlivňují. V první kapitole jsou přehledně a výstižně objasněny teoretické přístupy k řešení dané problematiky. Následuje popis výrobního procesu se zaměřením na používané metody štíhlé výroby a na způsoby kontroly jakosti ve vybraném úseku výroby dle zvoleného tématu. Dále byla vytvořena podrobná analýza operace způsobující nejakost konkrétního produktu. Autorka velmi detailně rozpracovala časovou náročnost operace, zavedené postupy a uspořádání pracoviště. Výstupem analýzy je přehledné shrnutí nedostatků pracoviště, na něž jsou v další části práce navržena opatření, která zajistí jejich eliminaci. Diplomantka při řešení zadaného úkolu postupovala systematicky od nastudování problematiky štíhlé výroby a jakosti, přes provedení analýzy konkrétní operace, až po vyhodnocení jednotlivých nedostatků. Po důkladném zvážení všech faktorů a okolností autorka navrhla opatření, která reagují na zjištěné nedostatky a efektivně je odstraňují. Formální zpracování hodnotím také velmi kladně. Práce je provedena vizuálně pěkně a informace jsou přehledně zpracovány do obrázků, tabulek a schémat. Celý obsah je členěn do jednotlivých kapitol, které jsou vzájemně provázány. Jelikož byla práce pravidelně konzultována, nebyly nalezeny žádné věcné nepřesnosti. Práce má tedy po formální i obsahové stránce výbornou úroveň a splňuje veškeré zásady pro zpracování závěrečných prací. Při řešení zadaného úkolu diplomantka prokázala schopnost samostatného myšlení a podařilo se jí najít reálné možnosti odstranění úzkých míst daného pracoviště a tím splnit všechny předem stanovené cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108584