MIKEL, J. Dostavba a úprava náměstí Míru v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Předložené urbanistické řešení geniálně eliminuje nejvýraznější slabinu území, kterou je přítomnost konečné smyčky tramvaje a posouvá ji do plochy stávajícího hřiště za kostelem sv. Augustina. Student velkoryse propojuje park pod hvězdárnou s plochou nového náměstí. Před kostelem je dostatek místa pro vytvoření atraktivní vodní plochy. Na náměstí nechybí zeleň, ani předzahrádka restaurace, zkrátka artefakty, které si nové centrum městské části zaslouží. Na náměstí se cítí lidé bezpečně a mohou si dle libosti najít své „místo na slunci“. Hmotové řešení polyfunkčního objektu vychází z analýzy stavebního programu, kdy je část se sociálními byty vyčleněna a dislokována směrem k jihu a komunitní objekt s administrativou a samoobsluhou tvoří uliční frontu do Údolní s atraktivními výhledy na Kraví horu. Mezi oběma křídly dominuje pobytové schodiště, které ústí do střešní zahrady navazující na knihovnu a základní uměleckou školu. Tento primárně funkcionalistický přístup je formálně ozvláštněn latentně dekonstruktivistickým tvarováním křídel. Ve výsledku působí dům expresivně a atraktivně reaguje na své okolí. Provozní řešení je přehledné. Obě křídla jsou dostatečně prosvětlená. Byty je možné příčně provětrat. Orientace v objektu je přehledná a intuitivní. Grafická prezentace předložené práce je na vysoké úrovni. Stylizace perspektivních pohledů, stejně jako jejich adjustace není přínosná a mohla by být propracovanější, avšak vzhledem k objemu práce a složitosti zadání ji lze akceptovat. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a děkuji za příjemnou spolupráci v průběhu celého semestru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Student pracoval na bakalářské práci soustavně a svědomitě. Veškeré úkoly plnil včas v požadovaném rozsahu i kvalitě.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Štěpánek, Martin

Autor prokázal schopnost samostatně zpracovat komplikovaný urbanisticko – architektonický návrh, v rámci kterého přišel s nápaditým a odvážným řešením s jasným výrazem. Drobné nedostatky jsou přiměřené zkušenostem autora a nemají zásadní vliv na celkové vyznění bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Přesunutí točny konečné tramvaje do prostoru stávajících hřišť uvolnilo prostor náměstí a umožnilo nové prostorové a provozní řešení bez kompromisů. Situování navrhovaného objektu včetně reakce na směřování jednotlivých uživatelských proudů dotváří uliční fronty Lerchova a Údolní a zároveň uzavírá prostor samotného náměstí. Diskutabilní je relativní blízké situování budovy A k objektu kolejí na ulici Klácelova a poloha vodního prvku.
Provozní řešení B Objekt nabízí velice pestrou škálu funkční náplně, která je díky chytrému členění objektu dobře a logicky umístěna, jednotlivé funkce se vzájemně doplňují. V práci se najdou slabší provozní místa, jako například absence adekvátního vstupního prostoru do bytového domu (vstup do přímo do prostoru schodiště), malé provozní zázemí kavárny, toalety pro handicapované orientované přímo do prostoru foyer (v kulturním středisku), chybějící prostory pro podávání občerstvení (v kulturním středisku), nikam nevedoucí schodiště v samoobsluze, výtah v zázemí samoobsluhy v 1.NP není nad výtahem v 1.PP, malé zázemí a špatné provozní propojení zázemí samoobsluhy s prodejním prostorem, při stejné konstrukční výšce je v budově B o jedno rameno schodiště více než v budově A (3.-5.NP) apod.
Technicko konstrukční řešení A Navržená stavebně technická koncepce objektu je logická a odpovídá navrženému hmotovému řešení. K diskusi je však navržená konstrukční výška budov A a B, která nabízí světlou výšku 2,7 m jak v bytech, tak kancelářích (open space 471 m2), knihovně (391,87 m2), kreslírně (137,55 m2) apod.
Architektonické řešení A Architektonické řešení vychází ze zdatně zvládnutého urbanistického řešení a rozvíjí jeho dobré stránky. Hmotové zalomení obou budov působí přirozeně, veřejný prostor mezi budovami navazující na náměstí je taktéž přesvědčivý. Méně přesvědčivý je samotný výraz budovy (materiálové a výtvarné řešení), který není v návrhu přesvědčivě prezentován a působí nedomyšleně.
Formální úroveň A Práce je řešena na vysoké grafické úrovni. Je však na škodu její prezentace, že některé z příloh nejsou dostatečně přehledně popsané (zejména výkresy situací), kde chybí jasnější grafické vyjádření záměru (například označení objektů A a B, vodního prvku apod), které by mohlo napomoci lepšímu pochopení autorova záměru. Zvolený styl vizualizací snižuje celkovou úroveň prezentace práce.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 133964