KYSELKOVÁ, K. Polička - bydlení na hraně města a krajiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Radek

Klarisa předkládá jasný a srozumitelně artikulovaný názor na problémy současné výstavby na okrajích měst. Nespokojuje se s prostým plněním architektonického zadání (návrh domů), naopak se nebojí přesahu do dalších témat (sociologie, ekologie, atd.). Výsledný urbanistický návrh je jednoznačný. Výstavba je promyšleně založená na řadové struktuře a důmyslné organizaci veřejných, poloveřejných a soukromých prostor. Uprostřed návrhu vzniká jakýsi „Central park“, který se stává artikulujícím městským elementem a udává měřítko veřejného prostoru. Architektonické a dispoziční řešení je jednoduché a adekvátní dané situaci. Oceňuji jasně zformulované texty, které nejsou zbytečně „ukecané“, ale zřetelně definují, co je základní otázkou práce a jak bylo dosaženo výsledného návrhu. Celkově je projekt vyvážený a ve všech složkách dosahuje vysoké úrovně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala celý semestr velmi svědomitě. Způsob práce byl plynulý a projekt se po pozvolných logických krocích neustále vyvíjel. Přístup studentky byl příkladný.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Lacina, Adam

Z mého pohledu se jedná o zajímavou a inspirativní práci, ve které se autorka nebojí jít neprozkoumanou cestou urbanismu a architektury. Velmi dobře zvládnutá architektura neztratila, i přes svou úmyslnou schématičnost a nadsázku, svou atmosféru a obyvatelnost. Pár doplnění a zamyšlení ohledně urbanismu, zejména formy ulice nemá být kritikou, jako spíš tématem k diskuzi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka zkusila neotřelý urbanismus ve formě řadových domů přístupných z jakési “rodinné pavlače” a disponujících společným pláckem pro několik domů. Znovu tedy objevuje řadovky a zručně dokazuje, že se dají využít moderně a invenčně. Do řešené lokality se mi zdá právě tato typologie jako správné řešení, urbanisticky, hustotou zastavění a v neposlední řadě také formálně. Dobře je vyřešeno napojení nové čtvrti na město, samotná přístupnost domů včetně parkování (nad nímž jsem ovšem dlouho přemýšlel). Fajn jsou také veřejné prostory, cenrální “hřiště” a “anglický park”. Chválím zejména umístění “anglického parku” na okraj území a vytvoření tak jakéhosi ekotonu krajina-město, který by prospíval oběma strukturám a životu v nich. Pozitivně také hodnotím vysokou a svobodně volitelnou míru soukromí obyvatel a vztah mezi jednotlivými domy. Autorka redefinovala zahradní město dotekem developera a soudobých tendecí v bydlení Vše zmíněné s sebou ale také nese pár úskalí, která nejsou výtkami, spíš odvrácenou stranou autorčina řešení. To ovšem nemusí být stoprocentně negativní. Největším úskalím je z mého pohledu jakési zanevření a opuštění ulice jako veřejného prostoru. Ulice již není živoucí páteří s fasádami a zelení. Domy se k ní staví bokem, kolárnami a ztrácejí tak o ni přehled, zájem. Druhým úskalím je jistá monofunkčnost a neflexibilita čtvrti. To znamená, že i přes celkem vysokou hustotu zástavby, i vysokou míru soukromí, je čtvrť v podstatě čistě bydlícím okrskem přístupným a zajímavým zejména pro své obyvatele. Hůře se integruje do organismu města. Je zde málo prostoru pro drobné služby, které by byly přitažlivé z ulice a nenarušily soukromí domů. Ale možná jsou potenciálem právě ty prázdné parcely mezi domy…
Provozní řešení B Provozně je území řešeno bezproblémově, napojení na město je logické a pohyb zakřivenými ulicemi si umím představit velice příjemně. Jak již bylo řečeno automobilový pohyb je vyřešen dobře, včetně parkování, jen je možná příliš oddělen od pěších (viz připomínky ohledně ulice). Fandím heterogenitě a mixování.
Technicko konstrukční řešení A Technicko konstrukční řešení je správné, ba co víc vizuálně krásné. Možná bych ale přeci jen více než konstrukční detail uvítal (a pokládal pro studenta za přínosnější) konstrukční schéma. Zejména nosné a ztužující prvky konstrukce, hlavně krovu.
Architektonické řešení B Formálně nemám architektuře co vytknout, zvolená archetypálnost přesně zapadá do zvoleného konceptu. To ještě umocňuje jednoduchá barevnost a výběr materiálů. Klobouk dolů před umírnením vlatního ega, ale nezanevřením na atmosféru. Dispoziční řešení je opět dobře provedeno a jednoduše schématizováno. Ale přeci jen si dovolím poznámku o možnosti trochu většího experimentu a hravosti právě v dispozicích. Zejména s ohledem na zvolený urbanismus a jakousi “rodinnou pavlač a společný plácek”.
Formální úroveň A 5. Formální úroveň A Formální úroveň je velmi vysoká, zábavná a inspirativní. Není zde co vytknout, vše je jasné, dobře čitelné a krásné…
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 133980