FIRLA, M. Konstrukce lineárních hodin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Petr

Student měl za úkol navrhnout konstrukci lineárních hodin, které by byly vyrobitelné pomocí 3D tisku a řízené užitím vlastního software mikropočítačem Arduino Uno. Dalším cílem bylo výslednou variantu realizovat formou funkčního vzorku. Bakalářská práce (BP) je jasně formulována a návaznosti kapitol jsou zvoleny dle požadavků zadání. Student analyzoval problém a provedl bibliografickou a patentovou rešerši existujících řešení a upřesnil parametry navrhovaného konstrukčního řešení. Přehled současného stavu poznání by však mohl být více zaměřen na rozbor poznatků využitelných v následném konstrukčním řešení, např. přehled akčních členů, snímačů apod. Částečně jsou poznatky z rešeršní části použity při koncepčním řešení, kde jsou představeny tři zajímavé koncepty. Vybraný koncept je rozpracován do podoby výkresové dokumentace. V práci postrádám rozbor dílčího cíle, kterým bylo definovat vhodné parametry pro konstrukční řešení. Z práce také není zcela zřejmé, zda a jaký vznikl funkční vzorek, protože chybí jakákoliv fotodokumentace, i když v diskusi výrobu autor práce v textu popisuje. Předpokládám, že funkční vzorek bude následně představen při obhajobě bakalářské práce. Práce nebyla po celou dobu řešení konzultována s vedoucím práce a její řešení tak vzniklo jako samostatná práce studenta, i když velmi zdařilá. Předložená práce je koncepčně na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na BP. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji po prezentaci funkčního vzorku hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením "C".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Malý, Martin

Bakalářská práce s názvem Konstrukce lineárních hodin si dává za cíl konstrukci a výrobu lineárních hodin pomocí plastového 3D tisku. V kritické rešerši autor dobře popsal různé varianty lineárních hodin, kde zhodnotil jednotlivé konstrukce a definoval si tzv. bílé místo na trhu v podobě lineárních hodin umístitelných na pracovní stůl. V kapitole koncepční řešení je dobře popsán výběr vhodné elektroniky vzhledem k zajištění funkce hodin, a také jsou zde uvedena tři koncepční řešení. Jako konstrukční řešení byla vybrána varianta s ozubenými koly a ozubenými hřebeny ve svislé rovině. Toto bylo odůvodněno pouze snadnou vyrobitelností výroby, ale chybí zde nějaké rozsáhlejší zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých uspořádání. Také nerozumím výběru této varianty z hlediska definovaného bílého místa na trhu, protože tato varianta počítá se zavěšením na zeď. Samotná konstrukce je velice detailně popsaná včetně výpočtu ozubení, zapojení elektroniky a skriptu řídícím lineární hodiny. V práci je následně popsána i výroba, ale postrádám zde fotku reálně vyrobených hodin. V diskuzi pak chybí zhodnocení funkčnosti celého návrhu a není zcela jasné, zda k realizaci došlo, či ne. V práci musím především ocenit část, návrhu elekroniky a vytvoření řídícího programu. Samotná konstrukce hodin a předložená výkresová dokumentace je na velmi dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 129481