KURUC, J. Měření koncentrace částic v ovzduší různými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Sitek, Tomáš

Cílem bakalářské práce Jana Kuruce bylo popsat problematiku aerosolových částic v ovzduší, uvést nejčastěji používané metody měření aerosolu a provést a vyhodnotit praktické měření pomocí impaktoru. V úvodu práce se student zabývá definicí aerosolu, jeho antropogenními i přirozenými zdroji a vlivem částic na klima a životní prostředí. Následuje kapitola o imisní legislativě v České republice. Významnou část práce představuje výčet a popis značného počtu měřicích metod. Praktické měření bylo provedeno pomocí impaktoru Energetického ústavu, který po dobu sedmnácti dnů sbíral částice o průměru 15 nm až 50 µm. Výsledné hodnoty byly srovnány s koncentracemi nejbližší stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Rovněž zde byla hledána závislost mezi koncentracemi částic a meteorologickými podmínkami. Práce je uspořádána přehledně a logicky. Kvalita obrázků je dostatečná, popisy jsou v češtině. Počet překlepů je minimální. Počet použitých zdrojů je dostatečný s vysokým podílem zdrojů zahraničních. Z práce je patrné porozumění studenta dané problematice. Student rovněž samostatně kontaktoval ČHMÚ a jen z časových důvodů s nimi nebyla navázána bližší spolupráce. V závěru práce student využil nabyté znalosti k podrobnému popisu průběhu koncentrace částic během měřicího období. Student splnil všechny předepsané náležitosti kladené na tento typ práce. Cíle práce byly splněny, a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivodová, Markéta

Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace částic v ovzduší různými metodami. Práce je rozdělena na část rešeršní a praktickou. První část rešerše poměrně obsáhle rozebírá klasifikaci aerosolů, jejich vznik a dopady na životní prostředí a zdraví člověka. Další část rešerše je zaměřena na dostupné přístroje sloužící k měření koncentrace aerosolových částic v ovzduší. V rámci této části jsou jednotlivé metody srovnány a je zhodnoceno jejich využití v praxi. Nechybí ani podkapitola zaměřující se na legislativu upravující povolené množství částic v ovzduší. V praktické části je pomocí impaktoru měřena koncentrace částic v ovzduší uvnitř budovy fakulty a tato data jsou srovnána s daty naměřenými na brněnských stanicích ČHMÚ. Praktická část je podrobně popsána a doplněna snímky pořízenými v průběhu experimentu. Vyvozené závěry jsou srozumitelně interpretovány. Cíle práce byly naplněny. Text je uspořádán přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. Grafická úprava práce je na odpovídající úrovni, nedostatkem je rámeček kolem grafů vzatých z Excelu a občasné odsazení od okraje na konci některých řádků. Výjimečně se stalo, že se autor vyjádřil v první osobě namísto použití trpného rodu. Obrázky jsou přeložené do češtiny a jsou v dobré kvalitě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 129569