POLÁKOVÁ, S. Příprava perovskitových solárních článků se standardní n-i-p strukturou a jejich optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jan

Studentka Simona Poláková se ve své diplomové práci zabývala studiem a optimalizací perovskitových solárních článků se standardní n-i-p strukturou. V této problematice tak navázala na svou bakalářskou práci, kde se věnovala přípravě a charakterizaci perovskitových solárních článků s invertovanou p-i-n strukturou. Perovskitové solární články se standardní strukturou vykazují vyšší účinnosti konverze sluneční energie na energii elektrickou, a proto jsou z tohoto úhlu pohledu pro výzkum více atraktivní. Největším problémem přípravy článků s n-i-p strukturou s vysokou účinností konverze je kvalita deponované elektron-transportní vrstvy z oxidu titaničitého (c-TiO2). Tato práce se tedy zaměřuje zejména na optimalizaci této první nanášené vrstvy (rozhraní elektroda/c-TiO2), která má zásadní vliv na výsledný tvar měřené volt-ampérové charakteristiky, a tím hodnotu faktoru plnění. Zadaný úkol diplomové práce se na první pohled nemusí jevit složitě či komplikovaně, je však na místě poznamenat, že příprava článků s n-i-p strukturou je velmi náročný proces, který vyžaduje nemalé zkušenosti experimentátora. I přesto se Simona daného úkolu zhostila svědomitě a bezezbytku naplnila veškeré vytyčené cíle doložené výsledky shrnutými v předložené diplomové práci. Přínos této práce pro další výzkum v oblasti perovskitových solárních článků se standardní n-i-p strukturou na FCH VUT v Brně, které vykazují vysoké účinnosti fotovoltaické konverze, je značný a nezpochybnitelný. Závěrečnou práci studentky Simony Polákové hodnotím stupněm „A – výborně“ a doporučuji ji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Kvalita zpracování výsledků A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zmeškal, Oldřich

K teoretické části práce nemám výhrady. Také oddělení rešeršní části ke studované problematice je účelné a zvyšuje přehlednost. Experimentální část je poznamenána krátkou dobou věnovanou práci v laboratoři (z objektivních důvodů), takže nebylo možné charakterizovat celou strukturu komplexně. Nicméně i přes tento nedostatek je práce zpracována velice pěkně a doporučuji ji hodnotit známkou "A"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Úroveň jazykového zpracování A
Využití literatury a její citace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků B
Logické členění práce A
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 130769