ZÁBRANSKÁ, B. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce se zabývá vyhodnocení kvality zákazníků s využitím fuzzy logiky. Problematika je řešena pro firmu Braintrast s.r.o. poskytující služby v oblasti průmyslové automatizace. K řešení je využito teorie fuzzy logiky a programovacích prostředků Excelu a MATLABu. Práce má využití v praxi, je velmi kvalitně zpracována a hodnotím ji celkovým stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šebestová, Monika

Diplomová práce byla zpracována na téma Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy. Studentka se zaměřila na tvorbu rozhodovacích modelů v prostředí MS Excel a MATLAB. Zpracované modely jsou funkční a uplatnitelné v praxi. Diplomová práce je zpracována kvalitně a přehledně. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 131707