DONOVAL, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: jak je/bude řešeno zabezpečení dat v navrhovaném řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D v práci jsou typografické chyby, např. 75, které znemožňují čitelnost.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Podešva, Lukáš

Zvolené téma je aktuální a student prokázal, že dané problematice rozumí a je schopen své teoretické znalosti aplikovat v praxi. I přes určité nedostatky, má diplomová práce svým rozsahem i úrovní, veškeré předpoklady pro její úspěšnou obhajobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovené cíle jsou jasně formulované a odpovídají úrovni diplomové práce. Chybí přehledné vyhodnocení stanovených cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Student neanalyzoval vnější a vnitřní prostředí vybrané společnosti, nebyla provedena ani analýza rizik související s danou změnou. Byla provedena pouze SWOT analýza.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Dosažené výsledky byly prezentovány jasně a srozumitelně.
Praktická využitelnost výsledků A Praktická realizace tohoto návrhu má potenciál firmě snížit náklady, zjednodušit interní procesy ve vybrané společnosti.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Neupravené obrázky ve formě "printscreenu" (obr. 15 a obr. 16) a další grafické a stylistické nedostatky, především v kapitole 3.2.3 snižují úroveň diplomové práce. Závěr by se měl být zaměřen na prezentaci výsledků a zjištění a ne popis situace a na trhu a popis hodnocené firmy (opakování informací z úvodu).
Práce s informačními zdroji A Zdroje uvedené v práci jsou řádně citovány. Množství a aktuálnost citované literatury je dostatečná pro správné pochopení řešené problematiky.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 133138