ODROBINOVÁ, L. Návrh nástroje pro automatizované integrační testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu nástroje pro automatizované integrační testování databázového schématu byl naplněn. Výsledné řešení pak umožňuje zefektivnit práci databázových vývojářů v dané společnosti. V samotné práci je patrný systematický a komplexní přístup k řešení dané problematiky. Dílčí části mají logickou návaznost a směřují k vytyčenému cíli. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, přičemž lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných jazykových nepřesnostech. Z práce je zřejmá autorčina orientace v dané problematice a systematický přístup pro řešení komplexního problému. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drdla, Jiří

Lucia Odrobinová pracovala po celou dobu spolupráce velice svědomitě, aktivně navrhovala a pravidelně konzultovala technické aspekty diplomové práce a byla flexibilní v adaptaci požadavků společnosti LOGEX na výsledné řešení. Ze všech uvedených důvodů navrhuji výsledné hodnocení "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135339