TRIFANOV, F. Vytvoření monitorovacího řešení pro službu PowerBI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu automatizovaného řešení k získání, úpravě a vizualizaci dat o Power BI službě byl naplněn. Výstup práce ve formě vizualizovaného přehledu o objektech a událostech ve službě Power BI je plně využitelný pro účely daného subjektu. V samotné práci je patrný systematický a komplexní přístup k řešení dané problematiky. Dílčí části mají logickou návaznost a směřují k vytyčenému cíli. V dílčích částech je patrné autorovo zaměření na komplexnost řešení. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, přičemž lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných jazykových nepřesnostech. Z práce je zřejmá autorova orientace v dané problematice a systematický přístup pro řešení komplexního problému. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bednář, Luboš

Efektivní správa a monitoring je velmi důležitou součástí pro úspěšné zavedení každého BI řešení. Jelikož nástroj Power BI tuto oblast nemá nativně příliš dobře zpracovanou, diplomant si dal za cíl vytvořit monitorovací řešení, které napomůže v zavádění a adopci Power BI. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout a výsledné řešení je již aplikováno v praxi u několika zákazníků. Oceňuji, že se diplomant zaměřil i na srovnání s jinými dostupnými řešeními na trhu i na výpočet nákladů na implementaci řešení a jeho nasazení zákazníkovi. Dále oceňuji vysokou technickou náročnost řešení a dovednost diplomanta si samostatně poradit s množstvím překážek při realizaci. V práci bych však ocenil významnější zmínku o možném rozšíření řešení vycházejících ze zkušeností a nasazení u jednotlivých zákazníků. K tomu by pomohl i proces sběru zpětné vazby, který mi v metodice této práce bohužel chybí. Dále bych v práci ocenil určité zaměření se na primární účel monitorovacího řešení, kterým je úspěšné zavedení a správa Power BI. Celkově je práce velmi dobře strukturovaná. Má vhodně zvolené a popsané cíle, kterým se po celou dobu věnuje a úspěšně je tak naplňuje. Proto doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135343