JANČOVÁ, V. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Teoretická část je zpracována na požadované úrovni. Do analytické části - Charakteristika firmy (kap. 2) autorka vtipně za charakteristiku dodavatelů a odběratelů vložila velmi stručné vyhodnocení na bázi Porterova 5 faktorového modelu. Vlastní výpočty finanční analýzy jsou zpracovány přehledně. Výpočty í a rozdílovýchukazatelů nejsou doprovázeny grafy, ale některých případech jsou vyhodnoceny příčiny jejich vývoje. V rámci poměrových ukazatelů jsou ukazatele likvidity doplněny grafem a jsou uváděny příčiny jejich vývoje. Analýza zadluženosti obsahuje je 4 ukazatele, jejichž vývoj je zdůvodňován, ovšembez grafického vyjádření. Analýza aktivity není zpracována příliš přehledně, je bez grafického zobrazení, ale vývoj ukazatelů je zdůvodňován. Výpočty ukazatelů rentability a provozních ukazatelů nejsou doplněny grafy, ale i zde autorka vysvětluje příčiny dosahovaných hodnot. V rámci soustav ukazatelů je zpracován jen Altmanův model a inex IN 05. Chybí závěrečné hodnocení finanční analýzy. Na str. 47 je vložena SWOT analýza, a str. 48 je v úvodu kap.2.5. zmiňován výsledek Porterovy analýzy, který samozřejmě, do shrnutí výsledků fin.an. nepatří. Předložený návrh i doporučení logicky vyplývají ze zjištěné situace, návrh je vypracován komplexně a srozumitelně, stejně jako doporučení.. Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku: V případě, že by váš návrh byl zrealizován, kterých ukazatelůfin.an. by se tato skutečnost především dotkla a jak (růstem, poklesem) Práci doporučuji k obhajbě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup zpracování je obvyklý, stejně jako použité metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výpočty fin.an. jsou vždy dplňovány o příčiny vývoje hodnot jednotlivých ukazatelů. Především tyto informace se staly východiskem ori formulování jednoho návrhu (snížení nákladovosti) as jednoho doporučení (na podporu prodeje).,
Praktická využitelnost výsledků B Předložená práce má pro firmu význam ve dvou oblastech. První tvoří informace z provedené finanční analýzy, jejichž srozumitelnost zvyšuje uvádění příčin jejich vývoje. Druhou část tvoří vlastní návrh, jehož realizace by jednozačně umožnila snížit provozní náklady - ovšem na základě realizování investice. . Autorka tento návrh zpracovala velmi komplexně, návazně a srozumitelně - takže by měl být pro managemt. přijatelný. S návhrhem souvisí i doporučení , které formuluje v kap.3.2.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C U informačních zdojů - povinných účetních výkazů - autorka opomněla uvést problematiku stavových a tokových veličin. Autorka v analytické části použila metody (SWOT, Porterův 5 faktorový model), aniž by byly popsány v teorii.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Odrušková, Renata

Studentce se podařil splnit cíl práce. Část praktická dobře navazuje na teoretickou, dokázala dobře zhodnotit finanční situaci vybrané obchodní korporace, velice podrobně se zabývala její činností a možnostmi dalšího rozvoje. Z analýzy současného stavu vyplývá, že autorka pochopila výsledky analýz, správně je popsala a použila při návrhu zlepšení situace vybrané obchodní korporace. K práci nemám žádné připomínky, hodnotím ji proto za A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 133867