HODULÍK, L. Zlepšení procesů ve strojírenské výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce se zaměřuje zlepšení procesu kontroly kvality hliníkových kalot. Autor postupoval při řešení problému metodicky s využitím kombinace nástrojů kvality. Analytická část je zpracována detailně, popis procesů výroby, kontrol a reklamací včetně vyhodnocení neshod je rozsáhlé. Vlastní návrh se zaměřuje na návrh metodiky zlepšování procesů, kterou následně aplikuje na údaje zjištěné sběrem dat ve výrobě. Z uvedených výsledků aplikace metodiky stanovuje kritické neshody, jejich příčiny a navrhuje nápravná opatření pro kritickou neshodu "Tloušťka dna". Pro eliminaci těchto neshod navrhuje zavedení statistické přejímky s detailním propočtem a provádění zkoušek tvrdosti pomocí tvrdoměru. Součástí řešení je ekonomické zhodnocení návrhu. Práce může sloužit jako podklad pro systematické zlepšování procesu a aplikační část pro eliminaci neshod ve výrobě vznikajících z důvodu nekvalitního materiálu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chovanec, Peter

Predložená bakalárska práca má rozsah 87 strán a čerpá z celkom 31 literárnych zdrojov. Bakalárska práca je prehľadne členená na teoretickú časť a návrhovú časť. V teoretickej časti autor popisuje základné nástroje kvality vrátane štandardu ČSN EN ISO radu 9000 a samotnú metódu testovania tvrdosti kalot podľa Brinella. Po jazykovej stránke je práca veľmi kvalitne spracovaná a študent preukázal veľmi dobrú schopnosť orientácie v anglickej literatúre. Návrhová časť je podľa zadania zameraná na zlepšenie vybraných procesov riadenia kvality vo väzbe na výrobný proces. Študent tu krok po kroku opisuje návrh zlepšenie procesov, zber dát a ich vyhodnotenie v kapitole 4, ktoré sú prehľadne a zrozumiteľne popísané. Drobnú výčitku by som smeroval nepreloženým schémam z anglického jazyka (obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 11, obr. 12). Predložená práca spĺňa všetky požiadavky bakalárskej práce. Teda z vlastného presvedčenia odporúčam prácu k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135036