CHLAPEK, O. Identifikace teplotního modelu vřetene frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadraba, Petr

Předložená práce se zabývá identifikací teplotního modelu vřetene obráběcího stroje na základě naměřených dat z reálného provozu. Student vytvořil pomocí dvou přístupů model odhadující teplotu motoru v závislosti na měřených dat jako jsou zatížení vřeten, otáčky a teplota okolí. S nástrahami neúplných měřených dat si student poradil poměrně dobře, větší mezery v práci bych viděl především ve schopnosti prezentovat postup a výsledky. Nezasvěcený čtenář bude mít značné problémy pochopit praktickou část práce, která je veli stručná. Dále bych pro příští práci doporučil trochu vyšší samostatnost a vlastní iniciativu. Nicméně nelze než konstatovat, že cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Musil, Filip

Pan Chlapek se ve své bakalářské práci zabývá tvorbou tepelného modelu vřetene frézky a identifikací jeho parametrů. Rešeršní část je věnována stručnému přehledu modelování proudění a tepla. Dále autor popisuje vřetena obráběcích strojů, včetně letmého popisu elektrických strojů. Rozsah rešeršní části je adekvátní, avšak působí poněkud povrchně. Autor zde zabíhá do mnoha rozličných oblastí na místo, aby se hlouběji věnoval tématům obsaženým v praktické části práce. Postrádám například podrobnější popis black/white box modelů, princip identifikace parametrů v Systém Identification toolboxu Matlabu, nebo detailnější popis modelovaného vřetene. Praktická část práce se zabývá tvorbou tepelného modelu konkrétního vřetene obráběcího stroje, kde měl autor k dispozici naměřená data. Tato část je velice strohá (pouze šest stran). Není zde dostatečně popsáno, jak probíhala tvorba black box modelu, co je to ARX model, který je zde použit apod. Následný grey-box model je založen na rovnici 4.1, u které není popsáno, proč byla použita a co přesně reprezentuje. Dále zde chybí adekvátní vyhodnocení výsledků a konkrétní vyčíslení identifikovaných parametrů, ke kterým autor dospěl. Kladně hodnotím posouzení vlivu jednotlivých měřených veličin na teplotu vřetene pomocí frekvenční odezvy. Praktická část působí tak, že autor použil dostupný toolbox, aniž by příliš rozuměl dané problematice. Práce splňuje všechny formální požadavky a rovněž byly splněny cíle. Přes zmíněné nedostatky doporučuji k obhajobě s hodnocením D/uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 129521