ILLÉŠ, J. Konverze bývalé textilní továrny Larisch a synové v Krnově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Zadání diplomové práce , konverze významné textilní továrny v Krnově, vzniklo na přání Metodického centra průmyslového dědictví v Ostravě . Práci nepředcházelo období analýz a restrikce , zákaz cestování v souvislosti s Covidem omezily i možnost přímého studia objektů a kontextu továrny. Navzdory tomu je výsledek velmi zdařilý. Autor návrhu proměnil bývalou tovární zástavbu v pulzující místo pěších tras a náměstí. Využil výrobní halový objekt jako pasáž a docílil novou prostupnost v kompaktní tovární zastavbě i nových vazeb a vstupů do objektů Zajímavé obohacení přineslo odkrytí původního mlýnského náhonu.Voda se stala novým příjemným elementem v prostředí. Volba nových funkcí do uvolněných objektů odpovídá jejich potenciálu a typologicky je velmi dobře zvládnutá. Vysoká kvalita řešení a architektonická prezentace návrhu dokumentuje připravenost pro studenta pro zvolenou profesi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Přístup diplomanta byl velmi zodpovědný, systematický a na velmi dobré profesní úrovni.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Deferová, Michaela

Autor prokazuje dobrou schopnost analytického a koncepčního myšlení. Jasně a srozumitelně prezentuje promyšlený celkový záměr. Aktivace bývalého industriálního areálu, navržené funkční využití včetně vytvoření kvalitních veřejných prostransví s reinterpretací mlýnského náhonu vhodně využívá potenciál řešeného území v kontextu místa v blízkosti historického centra. Návrhu by prospěla lepší pěší prostupnost zajištěná v době uzavření muzea s návazností na nábřeží, které nabízí po zklidnění dopravní komunikace nemalý potenciál. V oblasti architektonického navrhování potřebuje získat více zkušeností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor práce zdařile analyzuje složité území bývalého industriálního areálu a na základě této komplexní analýzy navrhuje životaschopné využití v návaznosti na historické centrum města. Díky jasně definovanému konceptu a volbě přiměřených forem řešený areál pozvedá na vyšší kvalitativní úroveň.
Architektonické řešení B Ponechání a citlivá obnova původních průmyslových objektů je vhodně doplněná novými dostavbami, které svým tvaroslovím a materiálovým řešením jasně oddělují původní a nové konstrukce. Původním objektům by prospěla detailnější práce s členěním oken.
Provozní řešení B Areál je dobře provozně řešen, navržené funkční využití je pro řešenou lokalitu vhodné. Dispoziční řešení zejména v zázemí muzea a administrativy by bylo vhodné lépe navrhnout v souladu s normovými požadavky.
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční řešení je vypovídajícím způsobem popsáno v textové části, Návrhu by prospělo více technických detailů.
Formální úroveň B Práce má zdařilou grafickou úroveň, autor podává informace velmi přehledně, srozumitelně a kultvovanou formou.Vizualizace a prostorový model dobře ilustrují hlavní myšlenky návrhu. Textová část je velmi dobře zpracována.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 133806