LANŽHOTSKÁ, K. Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sládeček, Svatopluk

Klára se rozhodla Centrum prevence umístit do objektu ze tří hmot, které velikostí a vzájemnými vztahy dobře doplňují a navazují na areál MOU. Řešení samotných budov je klidné, veřejné venkovní prostory jsou naopak členité a celá kompozice se dobře vyrovnává s umístěním ve svahu a napojením na okolní ulice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 88 Klářin projekt prošel mnoha nenápadnými, ale významnými změnami aby ho nakonec dovedla do spolehlivé a nekonfliktní podoby.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Páterová, Kateřina

I přes připomínky je návrh jasně koncepčně uchopen s promyšlenými vazbami na okolí. Autorka vytváří pro pacienty prostory pro trávení času mimo i budovy, což je pro tak stresující situaci jako je onkologické onemocnění velkým přínosem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh uspořádáním reaguje na topografii, pěší tahy a dopravní dostupnost v území. Měřítkem nejvýraznější hmota je v těsném sousedství Morávkova pavilonu a proporcemi i polohou téměř kopíruje původní budovu. Směrem k jihu podél ulice Tomešova jsou navrženy měřítkově drobnější hmoty, které navazují na zástavbu na východní straně Žlutého kopce. Všechny hmoty jsou spojené vstupním objektem haly a vyrůstají z podzemní platformy. Díky rozehrané kompozici vznikají mezi hmotami tři veřejné prostory různého charakteru. Zaříznutí do svahu pomocí opěrných stěn v návaznosti na ulici Tomešovu vytváří bariéru hlavně k živelnému svahu na západě a bohužel oslabuje celkové vyznění.
Architektonické řešení B Celkový koncept tří budov kolem velkoryse dimenzované haly je zdařilý. Autorka vhodně používá architektonické prvky k posílení koncepční myšlenky - materiálové a konstrukční oddělení vstupního krystalu haly je v kontrastu s celistvými stěnami okolních objemů. Autorka propojuje provozní hmoty použitím několika měřítek otvorů. Slabým místem návrhu je vjezd do podzemních garáží.
Provozní řešení B Vstupní hala vytváří orientační bod a propojku jednotlivým provozům. Ne úplně přehledný je provoz v JZ objemu. Umístění bytů pro lékaře do 1. PP schodištěm a chodbou bez denního osvětlení mně nepřijde úplně šťastné. Autorka vhodně využívá potenciál místa a umožňuje přístup na střešní terasy provozních budov s možností posezení s výhledem do okolí. Ze všech pater s čekárnami je možné vystoupit do venkovního prostoru.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční systémy jsou zvoleny adekvátně a v souladu návrhem. Vhodné je i použití stropní konstrukce panelů Spiroll umožňující vedení některých rozvodů v budově. Diskutabilní je pro mě použití dlažby na terčích ve veřejném prostoru mezi budovami na západní straně. Volbu extenzivní vegetační střechy v návaznosti na pobytové terasy hodnotím velmi kladně.
Formální úroveň A Všechny prezentované materiály mají vysokou grafickou úroveň. Poněkud komplikované provozy jsou prezentovány jasně na půdorysech a doplňkových axonomeriích.
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 133920